Τελ. ενημέρωση:

   14-Oct-2014
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 31(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2014, 591-598

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ποιότητα ζωής ατόμων με κινητικά προβλήματα σε αναπηρικές καρέκλες στην Ελλάδα

Δ. Λατσού,1 Γ. Πιερράκος,2 Ν. Υφαντόπουλος,3 Ι. Υφαντόπουλος1
1Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αθήνα
3Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς

ΣΚΟΠΟΣ H παρούσα μελέτη είχε ως κύριο σκοπό την εκτίμηση της ποιότητας ζωής ατόμων με κινητικά προβλήματα, σε αναπηρικές καρέκλες, στην Ελλάδα.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Εκατόν είκοσι άτομα με κινητικά προβλήματα συμμετείχαν στη μελέτη, η οποία διεξήχθη στην Αθήνα. Για τη μέτρηση της ποιότητας ζωής χρησιμοποιήθηκε ένα εργαλείο γενικής χρήσης, το EQ-5D (Euro-Qol). Τα ερωτηματολόγια συλλέχθηκαν με προσωπικές συνεντεύξεις κατά την περίοδο Απριλίου−Ιουλίου του 2011. Η μέθοδος δειγματοληψίας ήταν η δικτυωτή (χιονοστιβάδα). Στοχεύοντας στη διερεύνηση της σχέσης κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριστικών και ποιότητας ζωής του δείγματος διενεργήθηκε περιγραφική στατιστική και ανάλυση συσχέτισης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η πλειοψηφία του δείγματος ήταν άνδρες (62,5%), άγαμοι (68,3%), απόφοιτοι ανώτερης εκπαίδευσης (37,5%) και άνεργοι (15,8%). Η μέση ηλικία διαμορφώθηκε σε 34,8±16,2. Από το σύνολο του δείγματος, 76 (63,3%) ανέφεραν μερική αναπηρία και 51 (42,5%) είχαν κινητικά προβλήματα εκ γενετής. Το δείγμα δήλωσε «έχω μερικά προβλήματα» στις διαστάσεις «κινητικότητα» (75,8%), «αυτοεξυπηρέτηση» (52,5%), «συνήθεις δραστηριότητες» (59,2%), «άλγος/δυσφορία» (43,3%) και «κατάθλιψη» (49,2%). Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά της αναπηρίας, ανεξάρτητα από το είδος αυτής, στις διαστάσεις κινητικότητα, αυτοεξυπηρέτηση, συνήθεις δραστηριότητες και κατάθλιψη το δείγμα δήλωσε «έχω μερικά προβλήματα». Αντίθετα, στη διάσταση άλγος/ δυσφορία το 48,7% με μερική αναπηρία δήλωσε ότι δεν αισθανόταν κάποιον πόνο, ενώ το 47,7% με ολική αναπηρία ένοιωθε κάποιο πόνο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, όσο αυξανόταν η διάρκεια της αναπηρίας, μειώνονταν τα ποσοστά στην απάντηση «έχω υπερβολικά προβλήματα». Οι εκ γενετής ανάπηροι παρουσίασαν καλύτερη ποιότητα ζωής και στις πέντε διαστάσεις σε σχέση με τα ανάπηρα άτομα από ασθένεια, ατύχημα ή άλλη αιτία. Η μέση τιμή της κλίμακας VAS ήταν 57,51±23,18. Το επίπεδο μόρφωσης, το είδος της κινητικότητας και η διάρκεια της αναπηρίας συσχετίστηκαν αρνητικά σχεδόν με όλες τις διαστάσεις, σε αντίθεση με την αιτία της αναπηρίας η οποία συσχετίστηκε θετικά.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα άτομα με κινητικά προβλήματα παρουσιάζουν χαμηλή ποιότητα ζωής. Τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά της αναπηρίας αποτελούν παράγοντα πρόγνωσης της κατάστασης υγείας των ατόμων με κινητικά προβλήματα, σε αναπηρικές καρέκλες.

Λέξεις ευρετηρίου: Κινητικά προβλήματα, Ποιότητα ζωής.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής