Τελ. ενημέρωση:

   14-Oct-2014
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 31(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2014, 583-590

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οργανωσιακή αλλαγή στο δημόσιο νοσοκομείο
Από το γραφειοκρατικό στο συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης

Α. Γούλα,1 Β. Κέφης,2 Σ. Δημάκου,1 Γ. Πιερράκος,1 Μ. Σαρρής1
1Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αθήνα
2Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ H διερεύνηση του τρόπου μετάβασης από το γραφειοκρατικό μοντέλο διοίκησης των δημόσιων νοσοκομείων στο συμμετοχικό μοντέλο, που θεμελιώνεται στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων οργάνωσης και διοίκησης οργανισμών.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η μελέτη διεξήχθη με την ποιοτική μέθοδο έρευνας Delphi σε 10 εμπειρογνώμονες του τομέα οργάνωσης και διοίκησης υπηρεσιών υγείας. Η έρευνα ολοκληρώθηκε σε δύο γύρους-κύκλους ερωτήσεων, ενώ ο βαθμός συναίνεσης ανήλθε στο 90%.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, η μετάβαση από το γραφειοκρατικό στο συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης είναι εφικτή εάν υπάρξουν σταδιακά οργανωσιακές αλλαγές στη φιλοσοφία (αξίες-συμπεριφορές) της ηγεσίας και των μελών του νοσοκομείου, συναισθηματική εμπλοκή των μελών, ουσιαστική λειτουργία κύκλων ποιότητας, προαγωγή του νοσοκομείου σε οργανισμό μάθησης, δημιουργία πλαισίου ανάπτυξης και καλλιέργειας κουλτούρας ποιότητας και υπευθυνότητας, εισαγωγή σφαιρικού κατά τμήμα προϋπολογισμού, εισαγωγή ολοκληρωμένων νοσοκομειακών πληροφοριακών συστημάτων, μείωση της πολυνομίας και υποστήριξη της αλλαγής από το Υπουργείο Υγείας. Η αξιοκρατική τοποθέτηση της εκάστοτε ηγεσίας ενός δημόσιου νοσοκομείου με ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, με γνώση του ευαίσθητου χώρου της υγείας και με επιστημονικές αντιλήψεις της συστημικής προσέγγισης, κρίνεται από τους εμπειρογνώμονες εξ ίσου σημαντική για την επιτυχία της μετάβασης στο συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα βήματα που προτείνουν οι εμπειρογνώμονες στη μελέτη ενισχύουν την καθιέρωση μιας κουλτούρας ποιότητας που έχει ως επίκεντρο την ασφάλεια και την ικανοποίηση του ασθενούς, την ικανοποίηση των μελών και μετασχηματίζει το δημόσιο νοσοκομείο σε έναν οργανισμό μάθησης και ανάδειξης της δημόσιας αξίας, ώστε να αποτελεί σύγχρονο μοντέλο οργανισμού που εμπνέει καινοτόμες και αναπτυξιακές οργανωσιακές συμπεριφορές σε κάθε ενέργεια και δράση τόσο των μελών του όσο και της ηγεσίας του.

Λέξεις ευρετηρίου: Γραφειοκρατία, Δημόσιο νοσοκομείο, Μέθοδος Delphi, Οργανωσιακή αλλαγή, Συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής