Τελ. ενημέρωση:

   14-Oct-2014
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 31(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2014, 534-540

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η επικοινωνία ιατρού-ασθενούς ως παράμετρος καθορισμού της παρεχόμενης φροντίδας υγείας

Α. Τσούνης,1 Π. Σαράφης2
1Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, Δήμος Θεσσαλονίκης, ΟΚΑΝΑ, Θεσσαλονίκη
2Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα

Η επικοινωνία ιατρού-ασθενούς αποτελεί στοιχείο καθορισμού του επιπέδου ποιότητας της υγειονομικής φροντίδας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των παραγόντων που την επηρεάζουν και η επίδρασή τους στο τελικό θεραπευτικό αποτέλεσμα. Αρχικά, παρουσιάζονται οι διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις όσον αφορά στη σχέση ιατρού-ασθενούς. Κατόπιν αναφέρονται ορισμένα από τα κυριότερα εμπόδια στην επικοινωνία ιατρού-ασθενούς και εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζουν την προσαρμογή του ασθενούς στις θεραπευτικές απαιτήσεις. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη σημασία και το ρόλο της ενσυναίσθησης, ως παράγοντα βελτίωσης της θεραπευτικής σχέσης, ικανοποίησης του ασθενούς και συμμόρφωσής του με τις ιατρικές οδηγίες. Τέλος, στη βάση των παραπάνω, διατυπώνονται προτάσεις σχετικά με την αναγκαιότητα της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης αναφορικά με ζητήματα επικοινωνίας.

Λέξεις ευρετηρίου: Ενσυναίσθηση, Επικοινωνία, Ιατρική εκπαίδευση, Σχέση ιατρού-ασθενούς.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής