Τελ. ενημέρωση:

   27-May-2014
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 31(3), Μάιος-Ιούνιος 2014, 352-360

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων, ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας
στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης Κέρκυρας

Σ. Τριβυζά, Γ. Κουλιεράκης
Τομέας Κοινωνιολογίας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση του βαθμού επαγγελματικής ικανοποίησης των εργαζομένων, ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας (ΛΥΨΥ) στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ) Κέρκυρας «Νέοι Ορίζοντες» και η κατάδειξη πιθανών σχέσεων της ικανοποίησης με τα ατομικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Στη μελέτη συμμετείχαν 35 εργαζόμενοι στον ΚοιΣΠΕ, κατά την περίοδο Μαρτίου−Απριλίου 2012. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε (α) ειδικό ερωτηματολόγιο ατομικών στοιχείων, το οποίο κατασκευάστηκε από τους ερευνητές για τις ανάγκες της συγκεκριμένης μελέτης, με βάση προηγούμενες έρευνες και (β) το ερωτηματολόγιο Καταγραφής της Επαγγελματικής Ικανοποίησης (Employee Satisfaction Inventory, ESI).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στην πλειοψηφία τους, οι συμμετέχοντες εμφανίστηκαν ικανοποιημένοι από τις συνθήκες εργασίας, την εργασία αυτή καθ' εαυτή, τον οργανισμό ως σύνολο και την παρεχόμενη εποπτεία. Από την άλλη πλευρά, οι περισσότεροι εργαζόμενοι δεν ήταν ικανοποιημένοι από το μισθό και τις δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης. Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο βαθμό ικανοποίησης σχετικά με τα περισσότερα από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι εργαζόμενοι με υψηλότερο εισόδημα (600−800 €), οι οποίοι δήλωσαν περισσότερο ικανοποιημένοι από την εργασία, σε σχέση με τους εργαζόμενους των υπόλοιπων μισθολογικών κατηγοριών. Ταυτόχρονα, οι γυναίκες εμφάνισαν υψηλότερο βαθμό ικανοποίησης από τον οργανισμό ως ολότητα, σε σύγκριση με τους άνδρες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο υψηλός βαθμός ικανοποίησης στους περισσότερους τομείς της εργασίας καταδεικνύει τη σπουδαιότητα της έμμισθης απασχόλησης για τα άτομα με ψυχική νόσο, σε φορείς όπως οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί, καθώς και την αναγκαιότητα η προσφορά εργασίας να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες του συγκεκριμένου πληθυσμού.

Λέξεις ευρετηρίου: Αποκατάσταση, Ικανοποίηση, Κοινωνικοί συνεταιρισμοί, Ψυχικά ασθενείς.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής