Τελ. ενημέρωση:

   27-May-2014
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 31(3), Μάιος-Ιούνιος 2014, 336-341

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συνωστισμός στα τμήματα επειγόντων περιστατικών
Ο ρόλος του «Ιατρείου Ταχείας Διακίνησης Περιστατικών Χαμηλής Επικινδυνότητας»

Χ. Λυδάκης,1 Ι. Πατραμάνης,1 Κ. Λαυρεντάκη,1 Μ. Καραβιτάκη,1 Γ. Νεοφώτιστος2
1Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο», Ηράκλειο Κρήτης
27η ΥΠΕ Κρήτης, Ηράκλειο

ΣΚΟΠΟΣ Το φαινόμενο του συνωστισμού στα τμήματα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) είναι παγκόσμιο. Ειδικά στην Ελλάδα το πρόβλημα επιτείνεται από την προσέλευση μεγάλου ποσοστού ασθενών λόγω ελασσόνων ιατρικών προβλημάτων. Για την καλύτερη διαχείριση των ασθενών αυτών δημιουργήθηκε στο ΤΕΠ του «Βενιζέλειου» Νοσοκομείου ιατρείο "fast track" («Ιατρείο Ταχείας Διακίνησης Περιστατικών Χαμηλής Επικινδυνότητας»), με στόχο την ταχύτερη διακίνησή τους και την αποσυμφόρηση των άλλων επειγόντων ιατρείων. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση του πιθανού οφέλους από τη λειτουργία του ιατρείου "fast track" στη συνολική λειτουργία του ΤΕΠ.

YΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Πραγματοποιήθηκε σύγκριση του αριθμού των συνολικών εξετάσεων σε όλα τα ιατρεία του ΤΕΠ μεταξύ του χρονικού διαστήματος Ιανουαρίου–Μαΐου 2012 (κατά το οποίο δεν λειτουργούσε το ιατρείο "fast track") και του διαστήματος Ιανουαρίου-Μαΐου 2013 (κατά το οποίο λειτουργούσε το ιατρείο "fast track"). Επίσης, έγινε ωριαία καταγραφή των εξεταζομένων ασθενών και των αναμονών για να διαπιστωθεί ένα πρότυπο διακύμανσης της προσέλευσης κατά την ημέρα της εφημερίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Παρά την αύξηση των συνολικών εξετάσεων κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2013 έναντι του αντίστοιχου πενταμήνου του 2012 κατά 15,3%, παρατηρήθηκε μείωση των εξετάσεων στα επί μέρους ιατρεία του ΤΕΠ (χειρουργικό, παθολογικό κ.λπ.) από 5,5−33,1%. Τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασε το παθολογικό ιατρείο. Η μείωση αυτή αποδόθηκε στην απορρόφηση και στην εξέταση της πλειοψηφίας των περιστατικών χαμηλής επικινδυνότητας από το ιατρείο "fast track". Ο συνολικός αριθμός των παραγγελομένων εξετάσεων από το ΤΕΠ δεν αυξήθηκε μεταξύ των δύο συγκρινόμενων χρονικών περιόδων. Από την ανάλυση της ωριαίας διακύμανσης προέκυψε ότι υπήρχε μια πτώση της ζήτησης κατά τη μεσημβρινή χρονική ζώνη. Ο διατιθέμενος χρόνος ανά εξέταση στο ιατρείο "fast track" (από 12,8−20,4 min) ήταν ικανοποιητικός από πλευράς ασφάλειας ασθενών, ενώ ταυτόχρονα δεν υπήρχε μεγάλη αναμονή.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Συμπεραίνεται ότι η λειτουργία ιατρείου "fast track" στο χώρο του ΤΕΠ είχε θετικές επιπτώσεις τόσο στη διαχείριση ασθενών με ελάσσονα προβλήματα υγείας όσο και σε ασθενείς με σοβαρότερα προβλήματα, καθ' ότι ήταν ταχύτερη η εξυπηρέτησή τους από τα άλλα ιατρεία, ενώ ταυτόχρονα συνέδραμε στη συγκράτηση του κόστους. Η επέκταση της εφαρμογής του και σε άλλα νοσοκομεία θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας περίθαλψης ασθενών που προσέρχονται με επείγοντα προβλήματα.

Λέξεις ευρετηρίου: Οργάνωση/διοίκηση, Συνωστισμός, Τμήμα επειγόντων περιστατικών.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής