Τελ. ενημέρωση:

   27-May-2014
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 31(3), Μάιος-Ιούνιος 2014, 327-335

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αξιολόγηση της ικανοποίησης των λεχωίδων από τη συνεργασία με το γυναικολόγο και τη μαία στην Κύπρο
Πιλοτική έρευνα

Κ. Στυλιανίδης, Β. Ραφτόπουλος
Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μεσογειακό Ερευνητικό Εργαστήριο Δημόσιας
Υγείας και Ποιότητας Φροντίδας, Λεμεσός, Κύπρος

ΣΚΟΠΟΣ H αξιολόγηση της συνεργασίας των λεχωίδων με τη μαία και τον ιατρό κατά την κύηση και τον τοκετό.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 167 λεχωίδες. Χρησιμοποιήθηκε ένα ανώνυμο και αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιελάμβανε την κλίμακα KIM (Kuopio Instrument for Mothers), που είναι μεταφρασμένη και σταθμισμένη σε ελληνικό πληθυσμό. Για τη διασφάλιση της εγκυρότητας δομής και περιεχομένου του ερωτηματολογίου ανασκοπήθηκε η σχετική βιβλιογραφία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η πλειοψηφία των γυναικών του δείγματος ήταν δημόσιες και ιδιωτικές υπάλληλοι, παντρεμένες και απόφοιτες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο γυναικολόγος επαρκώς (απολύτως και σχεδόν) σεβάστηκε το σώμα τους στις διάφορες εξετάσεις και διαδικασίες, τους εξήγησε τους λόγους για τους οποίους ακολουθήθηκαν οι διάφορες διαδικασίες και τους πληροφορούσε για την πορεία του τοκετού. Αυτά που φαίνεται να μην αναπτύχθηκαν επαρκώς είναι τα ακόλουθα: (α) Δεν εξηγήθηκε γιατί απαιτούνταν στη γέννα κάποιες συσκευές και εργαλεία και (β) οι γυναίκες δεν ένιωθαν ότι μπορούσαν να συμμετέχουν στις αποφάσεις που λαμβάνονταν σχετικά με τη γέννα. Η μαία επαρκώς (απολύτως και σχεδόν) σεβάστηκε το σώμα τους στις διάφορες εξετάσεις και διαδικασίες, τις ενημέρωσε για τις εναλλακτικές μεθόδους ανακούφισης από το άλγος (π.χ. κίνηση, αναπνοές) και οι γυναίκες μπορούσαν να εκφράσουν ελεύθερα τα δικά τους συναισθήματα για τον τοκετό. Αυτά που φαίνεται να μην αναπτύχθηκαν επαρκώς είναι: (α) Ο σχεδιασμός της γέννας μαζί με τη μαία και (β) η εξήγηση γιατί απαιτούνταν στη γέννα κάποιες συσκευές και εργαλεία. Η δοκιμασία t-test δεν έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά στη μέση συνολική βαθμολογία των γυναικών στην κλίμακα συνεργασίας με το γυναικολόγο μεταξύ όσων γέννησαν με φυσιολογικό τοκετό και με καισαρική τομή, μεταξύ των νέων και των λιγότερο νέων γυναικών και μεταξύ όσων απάντησαν ότι εάν μπορούσαν να επιλέξουν θα προτιμούσαν να γεννήσουν με φυσιολογικό τοκετό και όσων απάντησαν ότι θα επέλεγαν την καισαρική τομή. Οι γυναίκες που γέννησαν με φυσιολογικό τοκετό είχαν στατιστικώς σημαντικά (p=0,021) καλύτερη συνεργασία με τη μαία έναντι εκείνων που γέννησαν με καισαρική τομή.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι γυναίκες χρήστες των μαιευτικών υπηρεσιών του δημόσιου τομέα στην Κύπρο δήλωσαν ικανοποιημένες από τη συνεργασία που είχαν τόσο με τη μαία όσο και με το γυναικολόγο κατά τη διάρκεια της κύησης αλλά και του τοκετού, με μικρή υπεροχή των μαιών έναντι των γυναικολόγων. Το είδος του τοκετού αποτελεί ίσως τον πλέον καθοριστικό παράγοντα που επηρεάζει αυτή τη συνεργασία, με τις γυναίκες που προχώρησαν σε φυσιολογικό τοκετό να αναφέρουν πιο ισχυρή συνεργασία με τη μαία παρά με το γυναικολόγο.

Λέξεις ευρετηρίου: Ικανοποίηση, Κύηση, Περιγεννητική φροντίδα, Ποιότητα φροντίδας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής