Τελ. ενημέρωση:

   27-May-2014
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 31(3), Μάιος-Ιούνιος 2014, 316-326

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Παράγοντες που επηρεάζουν την καρδιαγγειακή λειτουργία υπέρβαρων/ παχύσαρκων παιδιών ηλικίας 9−14 ετών

Ο.Γ. Αντωνιάδης,1 Ε.Θ. Δούδα,1 Δ.A. Παπάζογλου,2 Σ.Π. Τοκμακίδης1
1Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή
2Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ιατρική Σχολή, Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη

ΣΚΟΠΟΣ Εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την καρδιαγγειακή λειτουργία υπέρβαρων/παχύσαρκων παιδιών προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Στη μελέτη συμμετείχαν 1.397 παιδιά, ηλικίας 9−14 ετών, κλινικά υγιή, που ταξινομήθηκαν σε υποομάδες ανάλογα με το φύλο (αγόρια: n=728, κορίτσια: n=669), την ηλικία (9−10 ετών: n=499, 11−12 ετών: n=408, 13−14 ετών: n=490), την κατηγορία υπέρτασης (νορμοτασικά: n=1.169, προϋπέρταση: n=101, στάδιο Ι: n=96, στάδιο ΙI: n=31) και το βαθμό παχυσαρκίας (νορμοβαρή: n=984, υπέρβαρα: n=280, παχύσαρκα: n=133). Μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά (σωματική μάζα, ύψος από όρθια θέση), στην αρτηριακή πίεση (συστολική, διαστολική) και στην καρδιακή συχνότητα σε συνθήκες ηρεμίας και μέσω ειδικών εξισώσεων προσδιορίστηκαν η πίεση σφυγμού, η μέση αρτηριακή πίεση, το διπλό γινόμενο, ο όγκος παλμού, η καρδιακή παροχή, η περιφερική αντίσταση και ο δείκτης καρδιακής λειτουργίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ποσοστό 70,4% των παιδιών του συνολικού δείγματος ήταν νορμοβαρή, το 20,1% υπέρβαρα και το 9,5% παχύσαρκα. Τα υπέρβαρα/παχύσαρκα αγόρια (11,5%) και κορίτσια (9,1%) εμφάνισαν αυξημένες τιμές αρτηριακής πίεσης. Ο λόγος πιθανοτήτων (ORs) και ο σχετικός κίνδυνος (RR) των δύο παραγόντων (παχυσαρκία-υπέρταση) για τα αγόρια ήταν ORs=7,36 (95% CI: 4,82–11,24) και RR=4,91 (95% CI: 3,49–6,91), ενώ για τα κορίτσια ORs=4,29 (95% CI: 2,79–6,61) και RR=3,27 (95% CI: 2,31–4,63), αντίστοιχα. Τα νορμοτασικά νορμοβαρή παιδιά, ανεξάρτητα από το φύλο, εμφάνισαν καλύτερες τιμές συγκριτικά με τα υπερτασικά υπέρβαρα και παχύσαρκα στην καρδιακή συχνότητα, στο διπλό γινόμενο και στο δείκτη καρδιακής λειτουργίας (p<0,001). Αναφορικά με το δείκτη καρδιακής λειτουργίας, η σωματική μάζα (W: 53%), η καρδιακή συχνότητα (Hr: 14,3%), η διαστολική (DP: 14,1%) και η συστολική (SP: 8,5%) αρτηριακή πίεση, καθώς και η ηλικία (age: 2,6%) ερμήνευσαν το 92,5% της συνολικής διακύμανσης για το σύνολο του δείγματος (y=5,312−0,049*W+0,053*Hr−0,0 76*DP+0,036*SP−0,175*age). Επί πλέον, παρουσιάστηκε αρνητική συσχέτιση του δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ) με το δείκτη καρδιακής λειτουργίας (r=-0,646, p<0,001) ενώ παρατηρήθηκαν θετικές συσχετίσεις με τις υπόλοιπες αιμοδυναμικές παραμέτρους (r=0,211−0,517, p<0,01).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα παραπάνω αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι, ανεξάρτητα από τον παράγοντα φύλο, η αυξημένη σωματική μάζα και η ηλικία επηρεάζουν την καρδιακή λειτουργία και σχετίζονται με την εμφάνιση υψηλής αρτηριακής πίεσης σε υπέρβαρα/ παχύσαρκα παιδιά προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας. Στην κλινική πράξη κρίνεται αναγκαία η εύρεση εύχρηστων δεικτών αξιολόγησης στην παιδική και στην εφηβική ηλικία με στόχο την άμεση διάγνωση προδιαθεσικών παραγόντων εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων στην ενήλικη ζωή.

Λέξεις ευρετηρίου: Αρτηριακή πίεση, BMI, Παχυσαρκία, Σχολική ηλικία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής