Τελ. ενημέρωση:

   19-Feb-2014
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 31(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2014, 77-84

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Η επίδραση της τεχνολογικής αλλαγής στη διαχρονική εξέλιξη της δαπάνης υγείας

E. Καραμπλή,1 Α. Χατζάκη,2 Ν. Πολύζος,3 Κ. Σουλιώτης,4 Γ. Κυριόπουλος1
1Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα
2Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη
3Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή
4Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος

Η διαχρονική αύξηση τόσο της δαπάνης υγείας συνολικά όσο και των επί μέρους συνθετικών της (νοσοκομειακή, φαρμακευτική δαπάνη) με ρυθμούς υψηλότερους αυτού του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας. Παράλληλα, υιοθετήθηκαν διεθνώς πολιτικές συγκράτησης της δαπάνης υγείας. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η αύξηση της δαπάνης υγείας που σημειώθηκε στο παρελθόν στις αναπτυγμένες χώρες επηρεάστηκε από τη δημογραφική γήρανση, το διαθέσιμο εισόδημα, το επίπεδο υγείας του πληθυσμού, τις σχετικές τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών υγείας, καθώς και την τεχνολογική αλλαγή. Μεταξύ αυτών, η τεχνολογική αλλαγή θεωρείται ένας από τους κυριότερους ερμηνευτικούς παράγοντες, στην οποία αποδίδεται ποσοστό έως 50% της συνολικής μεταβολής στη δαπάνη υγείας κατά τη διάρκεια των τελευταίων 50 ετών. Ο μηχανισμός, ωστόσο, επίδρασης της τεχνολογικής αλλαγής στο ρυθμό αύξησης της δαπάνης δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς. Οι ερμηνείες που έχουν προταθεί εστιάζουν στη σχέση μεταξύ ασφαλιστικής κάλυψης της νέας τεχνολογίας υγείας και της τεχνολογικής προόδου και των μεταβολών στη ζήτηση υπηρεσιών υγείας που επιφέρει η εισαγωγή και η διάχυση της νέας τεχνολογίας υγείας. Η κατανόηση της σχέσης μεταξύ της τεχνολογικής αλλαγής και της εξέλιξης της δαπάνης υγείας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τη χάραξη πολιτικής υγείας, καθώς η αύξηση της δαπάνης υγείας σημειώθηκε παράλληλα με την αύξηση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού και της ποιότητας της περίθαλψης. Η συμβολή της τεχνολογικής προόδου επίσης προς αυτή την κατεύθυνση υπήρξε σημαντική, ενώ οι εν λόγω τάσεις αναμένεται να συνεχιστούν στο μέλλον.

Λέξεις ευρετηρίου: Δαπάνες υγείας, Διάδοση καινοτομιών, Τεχνολογία υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής