Τελ. ενημέρωση:

   19-Feb-2014
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 31(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2014, 60-70

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέτρηση της ικανοποίησης του οικογενειακού περιβάλλοντος ασθενών
της μονάδας εντατικής θεραπείας από την παροχή φροντίδας στο νοσηλευόμενο

Μ. Κούρτη,1 Γ. Φιλντίσης,1 Ε. Χριστοφίλου,2 Ι. Φλώρος,2 Γ. Καλλέργης1
1Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η μεταφορά και η νοσηλεία ενός ασθενούς στη μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) αποτελεί αναμφίβολα ένα ιδιαίτερα στρεσογόνο γεγονός για την οικογένειά του, επιφέροντας αλλαγές στη δομή, στην οργάνωση και στον τρόπο λειτουργίας της. Για το λόγο αυτόν, τα τελευταία χρόνια, εκτός από την παροχή φροντίδας προς τον ασθενή, από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα και στο οικογενειακό του περιβάλλον (family-centered care). Αυτή η προσπάθεια προσέγγισης της οικογένειας του βαρέως πάσχοντα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ικανοποίησης του οικογενειακού περιβάλλοντος, καθιστώντας έτσι τη μέτρησή της ιδιαίτερα σημαντική. Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν, σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μέτρηση της ικανοποίησης του οικογενειακού περιβάλλοντος ασθενών που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ ενός δημόσιου νοσοκομείου της Αθήνας.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα FS-ICU 24 (family satisfaction in the intensive care unit-24), η οποία διανεμήθηκε με τη μορφή ανώνυμου ερωτηματολογίου στους συγγενείς των ασθενών που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ ενός δημόσιου νοσοκομείου από τον Αύγουστο του 2008 έως το Σεπτέμβριο του 2010. Σε κάθε συγγενή πραγματοποιήθηκαν δύο μετρήσεις: Η πρώτη 7 ημέρες μετά από την εισαγωγή του στη ΜΕΘ και η δεύτερη 10−12 ημέρες από την πρώτη μέτρηση (συνολική παραμονή ασθενούς στη ΜΕΘ 17−20 ημέρες). Βαθμολογίες στην κλίμακα μέτρησης μεταξύ 60−75 αντιπροσώπευαν μέτρια επίπεδα ικανοποίησης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από την πρώτη μέτρηση, η μέση τιμή της βαθμολογίας από την ικανοποίηση σχετικά με τις παραμέτρους που αφορούν στην παροχή φροντίδας ήταν >80, ενώ παρουσίασε στατιστικά σημαντική μείωση (p<0,05) κατά τη δεύτερη μέτρηση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι συγγενείς που συμμετείχαν στη μελέτη δήλωσαν γενικά ικανοποιημένοι από την παραμονή του ασθενούς τους στη ΜΕΘ, με τη χαμηλότερη βαθμολογία ικανοποίησης να δηλώνει την ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση στην παροχή φροντίδας προς τον ασθενή.

Λέξεις ευρετηρίου: Ικανοποίηση οικογένειας, Κλίμακα FS-ICU 24, ΜΕΘ.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής