Τελ. ενημέρωση:

   19-Feb-2014
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 31(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2014, 55-59

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Λεμφοίδημα μετά από επεμβάσεις στη μασχάλη
Παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνισή του

Ε. Κούσκος, Κ. Καπακτσή, Μ. Κούσκου, Σ. Κωμαΐτης, Γ. Σανιδάς
Β΄ Χειρουργικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο», Μυτιλήνη

ΣΚΟΠΟΣ Το λεμφοίδημα παραμένει η σημαντικότερη επιπλοκή του μασχαλιαίου λεμφαδενικού καθαρισμού στο πλαίσιο της χειρουργικής αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται η εμπειρία του τμήματός μας για το συγκεκριμένο θέμα, με ιδιαίτερη έμφαση στους επιβαρυντικούς παράγοντες ανάπτυξής του.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Κατά τη διάρκεια των ετών 2003−2012, 145 ασθενείς υποβλήθηκαν στο τμήμα μας σε μασχαλιαίο λεμφαδενικό καθαρισμό. Σε πρόσφατο έλεγχο αυτών, 128 ανευρέθηκαν και εκτιμήθηκαν για εμφάνιση λεμφοιδήματος.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σε σύνολο 128 περιπτώσεων διαπιστώθηκε ανάπτυξη λεμφοιδήματος σε 5 μόνο από τους εν λόγω ασθενείς (3,9%).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ To ποσοστό ανάπτυξης λεμφοιδήματος στο συγκεκριμένο υλικό ήταν από τα χαμηλότερα της βιβλιογραφίας. Και οι 5 ασθενείς είχαν πολύ μεγάλο αριθμό εξαιρεθέντων λεμφαδένων, εκτεταμένη λεμφαδενική διήθηση, μετεγχειρητική ακτινοθεραπευτική αντιμετώπιση και αυξημένο σωματικό βάρος, παράμετροι που συσχετίζονται ισχυρά με ανάπτυξη λεμφοιδήματος.

Λέξεις ευρετηρίου: Ακτινοθεραπεία, Καρκίνος μαστού, Λεμφαδένας φρουρός, Λεμφοίδημα, Λοίμωξη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής