Τελ. ενημέρωση:

   19-Feb-2014
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 31(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2014, 48-54

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Στελέχωση των απομακρυσμένων και απομονωμένων υπηρεσιών υγείας με ιατρικό προσωπικό
Κίνητρα προσέλκυσης και παραμονής του ιατρικού προσωπικού

Β.Ν. Βαρδιάμπασης,1 Μ. Τσιρώνη,2 Α. Νικολέντζος,2 Ι. Μωύσογλου,3
Π. Γαλάνης,4 Ε. Σταυροπούλου,1 Γ. Αθανασοπούλου,5 Π. Πρεζεράκος2

1Περιφερειακό Ιατρείο Λεβιδίου, Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης, Τρίπολη
2Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σπάρτη
3Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, Λαμία
4Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
5Περιφερειακό Ιατρείο Σκάλας, Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, Σπάρτη

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση των απόψεων των ειδικευμένων ιατρών σχετικά με τη στελέχωση των απομονωμένων και απομακρυσμένων υπηρεσιών υγείας με ιατρούς, καθώς και με τα κίνητρα προσέλκυσης και παραμονής των ιατρών στις δομές αυτές.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Διεξήχθη μια συγχρονική μελέτη. Ο μελετώμενος πληθυσμός αποτελείτο από ειδικευμένους ιατρούς των νοσοκομείων, νοσοκομείων-κέντρων υγείας και κέντρων υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Συλλέχθηκαν 194 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια από τα 256 που διανεμήθηκαν (ποσοστό ανταπόκρισης 75,8%).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ H πλειονότητα των συμμετεχόντων (97,4%) δήλωσε ότι υπάρχει ελλιπής στελέχωση στις υπηρεσίες υγείας των απομονωμένων και απομακρυσμένων περιοχών. Ως αποτελεσματικότερες κατηγορίες κινήτρων για την αντιμετώπιση της ελλιπούς στελέχωσης θεωρήθηκαν τα κίνητρα τα οποία κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις καθιστούν δυνατή τη μετάθεση των ιατρών σε υγειονομική μονάδα της αρεσκείας τους (36,1%), τα οικονομικά κίνητρα (48,5%), τα κίνητρα εξέλιξης στην ιεραρχία (35,6%) και τα εκπαιδευτικά κίνητρα (16,5%). Το 66% των ιατρών δήλωσε ότι η αποτελεσματικότητα των κινήτρων που έχει θεσπίσει η πολιτεία είναι πτωχή, το 28,4% ότι είναι μέτρια και το 5,7% ότι είναι καλή. Η ποιότητα ζωής σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές και η αναγνωρισιμότητα στην τοπική κοινωνία (52%), η εντοπιότητα (32,5%) και τα οικονομικά κίνητρα (23,2%) αποτέλεσαν τους παράγοντες που προσέλκυσαν τους ιατρούς, έτσι ώστε να εργαστούν στη συγκεκριμένη υγειονομική μονάδα. Οι καλές σχέσεις με τους κατοίκους της περιοχής που καλύπτει η υγειονομική μονάδα (38,7%), το ενδιαφέρον αντικείμενο εργασίας (31,4%) και το εργασιακό περιβάλλον (26,3%) αποτέλεσαν τους τρεις σημαντικότερους παράγοντες οι οποίοι παρακίνησαν τους ιατρούς να παραμείνουν στην εργασιακή τους θέση. Το μοναδικό χαρακτηριστικό που σχετιζόταν με την ικανοποίηση των ιατρών ήταν η ειδικότητα (p=0,02). Πιο συγκεκριμένα, οι ιατροί με εργαστηριακή ειδικότητα εξέφρασαν μεγαλύτερη ικανοποίηση σε σχέση με τους υπόλοιπους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η παροχή κινήτρων αποτελεί καταλυτικό παράγοντα προσέλκυσης και παραμονής των ιατρών στις απομακρυσμένες περιοχές. Παρά την ύπαρξη θεσμοθετημένων κινήτρων, η αναθεώρηση και η επικαιροποίησή τους κρίνεται αναγκαία μέσα στο πλαίσιο της χάραξης της πολιτικής υγείας για τη στελέχωση γεωγραφικά απομακρυσμένων και απομονωμένων υγειονομικών μονάδων.

Λέξεις ευρετηρίου: Απομακρυσμένες περιοχές, Ιατροί, Κίνητρα, Προσέλκυση, Υπηρεσίες υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής