Τελ. ενημέρωση:

   07-Aug-2013
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 30(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2013, 480-490

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Τα πεπραγμένα του Σανατορίου Πάρνηθας (Νοσοκομείο Γεωργίου Σταύρου και Γεωργίου Φουγκ)
ως πηγή ιατρικής και δημογραφικής προσέγγισης της φυματίωσης κατά το Μεσοπόλεμο

Χ. Δημοπούλου,1 Κ. Τσιάμης,2 Μ. Μάνδυλα-Κουσουνή,1 Ε. Πουλάκου-Ρεμπελάκου,2 Δ. Ανωγιάτης-Pelè1
1Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιστορικής Δημογραφίας, Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Κέρκυρας, Κέρκυρα
2Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Σκοπός της εργασίας είναι η δημογραφική και η ιατρική αποτύπωση της φυματίωσης κατά το Μεσοπόλεμο μέσα από την κίνηση των ασθενών του Σανατορίου της Πάρνηθας (Νοσοκομείο Γεωργίου Σταύρου και Γεωργίου Φουγκ), το οποίο λειτουργούσε ως αντιφυματικό θεραπευτήριο του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». Η μελέτη βασίστηκε στην ετήσια έκδοση «Έκθεσις των Πεπραγμένων του Θεραπευτηρίου ο "Ευαγγελισμός", του Νοσοκομείου Γ. Σταύρου και Γ. Φουγκ και του Ταμείου Συντάξεων του Προσωπικού» για την περίοδο 1927−1939. Από τη μελέτη των πεπραγμένων του σανατορίου αντλήθηκαν στοιχεία για την κίνηση των ασθενών, τις μορφές της φυματίωσης, τα διαγνωστικά και τα θεραπευτικά μέσα της εποχής, τις εκβάσεις των νοσηλευομένων, καθώς και τον αριθμό των ημερών νοσηλείας. Με την ίδια επεξεργασία των δεδομένων επιτεύχθηκε και ο συνδυασμός των ημερών νοσηλείας ανά κλινική μορφή της φυματίωσης και ανά είδος εφαρμοζόμενης θεραπείας. Τέλος, μελετήθηκαν δημογραφικά δεδομένα όπως η ηλικία, το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση και η επαγγελματική απασχόληση, σε μια προσπάθεια σκιαγράφησης του δημογραφικού προφίλ των ασθενών.

Λέξεις ευρετηρίου: Δημόσια υγεία, Ιστορία της Ιατρικής, Ιστορική δημογραφία, Σανατόριο Πάρνηθας, Φυματίωση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής