Τελ. ενημέρωση:

   15-Jul-2013
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 30(3), Μάιος-Ιούνιος 2013, 340-354

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Το φαινόμενο της μεροληψίας δημοσίευσης στις επιστήμες υγείας
Παρουσίαση στατιστικών μεθόδων για την αντιμετώπισή του

Ο. Αρχαγγελίδη
Department of Epidemiology and Public Health, University College of London, London, UK

Η μεροληψία δημοσίευσης είναι ένα φαινόμενο, το οποίο προκαλείται από την επιρροή των αποτελεσμάτων μιας έρευνας αναφορικά με τις πιθανότητες να δημοσιευτεί η εν λόγω έρευνα. Συνήθως, έρευνες με θετικά αποτελέσματα είναι πιθανότερο να δημοσιευτούν σε σχέση με αυτές που καταλήγουν σε αρνητικά συμπεράσματα, γεγονός που οδηγεί σε μια κυριαρχία των ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων στη βιβλιογραφία. Η υποκειμενική πλευρά της μεροληψίας έγκειται στο γεγονός της δημοσιοποίησης των ευρημάτων από πλευράς του ερευνητή, ενώ η αντικειμενική πλευρά της είναι περισσότερο δυσδιάκριτη και απορρέει από το ότι η απόφαση προς δημοσίευση μιας έρευνας ή όχι εξαρτάται από τα αποτελέσματά της. Οι πρωταρχικές αιτίες της αντικειμενικής μεροληψίας είναι οι προτιμήσεις των εκδοτών και των συγγραφέων, συμπληρωματικά των διαφόρων αναλυτικών χειρισμών και άλλων αντικειμενικών επιρροών. Στην παρούσα ανασκόπηση θα παρατεθούν επί πλέον στατιστικές μέθοδοι για την ταυτοποίηση, την ποσοτικοποίηση και τον υπολογισμό της επίδρασης της μεροληψίας δημοσίευσης στις μετα- αναλύσεις. Επιπρόσθετα, θα αναφερθούν οι στρατηγικές οι οποίες, αν υιοθετηθούν, θα συμβάλουν σημαντικά στην πρόληψη της μεροληψίας, όπως για παράδειγμα η αναζήτηση και η συγκέντρωση της γκρίζας βιβλιογραφίας, η εκ των προτέρων καταγραφή ερευνών κ.ά.

Λέξεις ευρετηρίου: Δημοσίευση, Εγκυρότητα, Επιστήμη, Έρευνα, Μεροληψία, Ποιότητα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής