Τελ. ενημέρωση:

   10-Jan-2013
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2012, 737-743

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Περιγραφή των βασικών μεθόδων δειγματοληψίας των δύσκολα προσβάσιμων πληθυσμών
που χρησιμοποιούνται στην επιτήρηση της HIV λοίμωξης

M. Πύλλη,1 Β. Ραφτόπουλος2
1Τ1Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, Γραφείο HIV λοίμωξης και Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων, Αθήνα
2Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Νοσηλευτικής, Μεσογειακό Ερευνητικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Φροντίδας, Λεμεσός, Κύπρος

Βασική λειτουργία ενός συστήματος δεύτερης γενιάς επιδημιολογικής επιτήρησης της HIV λοίμωξης είναι η αναγνώριση των υποπληθυσμών που είναι ευάλωτοι στη HIV λοίμωξη, καθώς και των βιολογικών και συμπεριφορικών παραγόντων που συμβάλλουν στην εξάπλωση της επιδημίας. Οι παραδοσιακές μέθοδοι δειγματοληψίας επιτρέπουν στον ερευνητή να επιλέγει τα άτομα με γνωστή πιθανότητα επιλογής, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να προϋπάρχει ένα πλαίσιο δειγματοληψίας με όλα τα μέλη του υπό μελέτη πληθυσμού. Αυτό καθίσταται πρακτικά αδύνατο στη δειγματοληψία των δύσκολα προσβάσιμων πληθυσμών, λόγω του στιγματισμού και της περιθωριοποίησης. Οι βασικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι η δειγματοληψία χιονοστιβάδας, η δειγματοληψία τόπου-χρόνου, η στοχευμένη δειγματοληψία και η κατευθυνόμενη από τους συμμετέχοντες δειγματοληψία. Οι ερευνητές θα πρέπει να επιλέγουν την κατάλληλη μέθοδο ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους.

Λέξεις ευρετηρίου: Δειγματοληψία τόπου-χρόνου, Δειγματοληψία χιονοστιβάδας, Στοχευμένη δειγματοληψία, Δειγματοληψία κατευθυνόμενη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής