Τελ. ενημέρωση:

   10-Jan-2013
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2012, 734-736

ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η δραστηριότητα στο πεδίο των κλινικών δοκιμών στην Ελλάδα: Μια ιστορία χαμένων ευκαιριών

Κ. Αθανασάκης,1 Μ. Δέτσης,1 Β. Μπαρούτσου,2 Γ. Κυριόπουλος1
1Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα,
2Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, Αθήνα

Η παρούσα μελέτη στόχευσε στην αποτύπωση της δραστηριότητας στο πεδίο των κλινικών δοκιμών (ΚΔ) στην Ελλάδα με πληθυσμό αναφοράς το σύνολο των ΚΔ που εγκρίθηκαν από την Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας κατά το έτος 2010. Από την έρευνα συλλέχθηκαν στοιχεία για 79 ΚΔ, η πλειονότητα από τις οποίες ήταν δοκιμές φάσης-ΙΙΙ (68,3%), κυρίως στην Ογκολογία (26,5%), Ενδοκρινολογία (16,4%) και Καρδιολογία (13,9%), με μέσο προϋπολογισμό ανά εγκεκριμένη μελέτη τα 296.602 €. Με βάση διεθνή δεδομένα, ο αριθμός των ΚΔ που διεξάγονται στην Ελλάδα είναι σημαντικά χαμηλός. Το γεγονός αυτό στοιχειοθετεί ένα μείζον πρόβλημα χαμένων ερευνητικών ευκαιριών και μη αξιοποίησης του υγειονομικού προσωπικού της χώρας, το οποίο όμως μπορεί να αναιρεθεί με την άρση των «γραφειοκρατικών» εμποδίων έγκρισης, κυρίως σε επίπεδο νοσοκομείων, και την αναγνώριση της υψηλής σημασίας των ΚΔ ως ευκαιριών έρευνας και ανάπτυξης, ιδιαίτερα στη σημερινή οικονομική συγκυρία.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανθρώπινο κεφάλαιο, Έρευνα και ανάπτυξη, Κλινική δοκιμή.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής