Τελ. ενημέρωση:

   10-Jan-2013
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2012, 720-730

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ικανοποίηση ασθενών από τις υπηρεσίες των εξωτερικών ιατρείων στα δημόσια νοσοκομεία της Κύπρου

Ε. Γαβριήλ,1 Μ. Θεοδώρου,2 Ν. Middleton1
1Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λεμεσός
2Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος

ΣΚΟΠΟΣ Η καταγραφή του βαθμού ικανοποίησης των χρηστών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των εξωτερικών ιατρείων τεσσάρων δημόσιων νοσοκομείων της Κύπρου.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο με 58 ερωτήσεις, το οποίο συμπληρώθηκε με τη μέθοδο της συνέντευξης και τη χρήση κάλπης για συλλογή. Το δείγμα αποτέλεσαν 761 ασθενείς των εξωτερικών ιατρείων που επιλέχθηκαν με συστηματική, τυχαία δειγματοληψία στις εξόδους της αίθουσας αναμονής του κάθε νοσοκομείου. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με μεθόδους περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι υπηρεσίες των εξωτερικών ιατρείων άφησαν ικανοποιημένο το 61,8% των χρηστών. Μεγαλύτερη ικανοποίηση παρατηρήθηκε όσο αυξανόταν η ηλικία (p<0,01) και όσο πιο καλή δηλωνόταν η κατάσταση υγείας (p<0,001). Σημαντικές παράμετροι ικανοποίησης για την πλειοψηφία των ασθενών ήταν η ευγένεια και ο επαγγελματισμός του προσωπικού των εξωτερικών ιατρείων, αλλά και η καθαριότητα του χώρου. Το ερώτημα με την υψηλότερη θετική αξιολόγηση αναφερόταν στο σεβασμό του ιατρού προς τους ασθενείς, με μέσο βαθμό στο παγκύπριο σταθμισμένο δείγμα το 4,27 (στην κλίμακα 1−5, με 5 τον υψηλότερο βαθμό ικανοποίησης). Ωστόσο, οι προβληματικές συνιστώσες της επίσκεψης εντοπίστηκαν στα ευρήματα που αφορούσαν στην ανταπόκριση και την πρόσβαση στις υπηρεσίες των εξωτερικών ιατρείων. Το χαμηλότερο μέσο βαθμό με τιμή 2,59 κατέλαβαν η δυσκολία εύρεσης θέσης στάθμευσης και ο μεγάλος χρόνος αναμονής μεταξύ της επιθυμίας για επίσκεψη και της πραγματοποίησης της επίσκεψης. Εκτός από την υψηλή δυσαρέσκεια για το μεγάλο χρόνο αναμονής, διαπιστώθηκε ότι ο χρόνος αναμονής σχετιζόταν και με τη συνολική ικανοποίηση από τις παρεχόμενες υπηρεσίες (p<0,001).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η συνολική αξιολόγηση των υπηρεσιών των εξωτερικών ιατρείων των τεσσάρων νοσοκομείων ήταν αρκετά καλή. Φάνηκε όμως να υπάρχουν προβλήματα, στα οποία πρέπει να ληφθούν διορθωτικά μέτρα, ώστε οι υπηρεσίες τις οποίες απολαμβάνουν οι ασθενείς να χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα.

Λέξεις ευρετηρίου: Δημόσια νοσοκομεία, Εξωτερικά ιατρεία, Ικανοποίηση ασθενών, Κύπρος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής