Τελ. ενημέρωση:

   10-Jan-2013
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2012, 710-719

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σεξουαλική συμπεριφορά και πρακτικές αντισύλληψης φοιτητών Νοσηλευτικής

Θ. Κωνσταντινίδης,1 Ν. Σκανδαλάκη,2 Ε. Τζαγκαράκη,3 Μ. Λιναρδάκης4
1Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Ηράκλειο
2Αιματολογική και Ογκολογική Κλινική, «Βενιζέλειο» Νοσοκομείο, Ηράκλειο
3Τμήμα Αιμοδοσίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο
4Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση της πρώτης ολοκληρωμένης σεξουαλικής επαφής (ΠΣΕ), των ποιοτικών χαρακτηριστικών αυτής της σχέσης, καθώς και της χρήσης αντισυλληπτικών μεθόδων σε φοιτητικό πληθυσμό.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Στο χρονικό διάστημα 2009−2011, σε 358 πρωτοετείς φοιτητές(τριες) Νοσηλευτικής (15,1% άνδρες και 84,9% γυναίκες) δόθηκε αυτοσυμπληρούμενο δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιελάμβανε 17 ερωτήσεις για την εκτίμηση της σεξουαλικής τους συμπεριφοράς. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 19.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Διακόσια εβδομήντα (76,5%) άτομα είχαν ήδη ολοκληρωμένες σεξουαλικές σχέσεις (84,6% άνδρες και 75,1% γυναίκες, p=0,134). Η μέση ηλικία κατά την ΠΣΕ ήταν τα 16,9±1,4 έτη (οι φοιτητές 16,7±1,7 και οι φοιτήτριες 17,0±1,3, p=0,172). Είκοσι οκτώ άτομα (10,7%) είχαν ΠΣΕ σε ηλικία 13−15 ετών. Οι φοιτητές(τριες) μεγαλύτερης ηλικίας (26−43 ετών) είχαν ΠΣΕ μετά την ενηλικίωσή τους σε σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό από τους μικρότερους ηλικιακά (17−18 ετών) συμφοιτητές(τριες) τους (71,4% έναντι 13,1%, αντίστοιχα, p<0,001). Όσον αφορά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ΠΣΕ, σε ποσοστό 61,7% ο(η) σύντροφός τους ήταν μεγαλύτερος(η) σε ηλικία και στο 34,1% ήταν συνομήλικος(η). Οι περισσότεροι φοιτητές σε σχέση με τις φοιτήτριες δήλωσαν ότι ήταν σχέση «μίας βραδιάς» (43,2% έναντι 0,5%, αντίστοιχα, p<0,001). Επίσης, το 38,6% των φοιτητών δήλωσε ότι συνδέεται με τρεις ή περισσότερες ερωτικές συντρόφους το τελευταίο έτος έναντι του 11,3% των φοιτητριών (p<0,001). Ωστόσο, υψηλότερο ήταν το ποσοστό των φοιτητριών που συνδέονταν με δύο ερωτικούς συντρόφους. Από τους σεξουαλικά ενεργούς φοιτητές(τριες), το 96,5% έκανε χρήση ανδρικού προφυλακτικού ως μεθόδου αντισύλληψης κατά την ΠΣΕ, με το ποσοστό να παραμένει υψηλό κατά το χρονικό διάστημα της μελέτης (92%).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα ευρήματα της έρευνας ενισχύουν την άποψη περί σταδιακής μείωσης της ηλικίας έναρξης ΠΣΕ που παρατηρείται και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Η χρήση αντισυλληπτικών μεθόδων και ειδικά του ανδρικού προφυλακτικού, που είναι σε υψηλό ποσοστό, προστατεύει τους νέους από δυνητικούς κινδύνους. Η ομαλή σεξουαλική συμπεριφορά στη ζωή του ατόμου καθιστά απαραίτητη τη συστηματική και ανάλογη με το γνωστικό επίπεδο των παιδιών έναρξη της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης σε μικρότερη ηλικία, πιθανότατα στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανδρικό προφυλακτικό, Αντισύλληψη, Έφηβοι, Σεξουαλική συμπεριφορά, Φοιτητές.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής