Τελ. ενημέρωση:

   19-Nov-2012
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2012, 614-622

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επίπεδα ικανοποίησης ασθενών-χρηστών στα κρατικά Κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Κύπρο

E. Κωνσταντίνου,1 I. Μητρόπουλος2
1Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία, Κύπρος
2Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας, Πάτρα

ΣΚΟΠΟΣ H αποτύπωση της ποιότητας της προσφερόμενης περίθαλψης των κρατικών Κέντρων Υγείας (ΚΥ) της Κύπρου. Η εκτίμηση επιχειρήθηκε μέσω ειδικά σχεδιασμένου ερωτηματολογίου, το οποίο αποσκοπεί στη μέτρηση-εκτίμηση του βαθμού ικανοποίησης των ασθενών-χρηστών των ΚΥ. Εντοπίστηκαν διαφοροποιήσεις και προσδιορίστηκαν παράγοντες που επιδρούσαν στη συνολική ικανοποίηση των χρηστών προκειμένου να τεκμηριωθούν δράσεις και πολιτικές για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Χρησιμοποιήθηκε έγκυρο, δομημένο ερωτηματολόγιο με κλειστού τύπου ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε από τους χρήστες των ΚΥ και με τη χρήση κλειστής κάλπης. Το δείγμα της έρευνας, στρωματοποιημένο κατά επαρχία και ΚΥ, αποτέλεσαν 438 ασθενείς, που επιλέχθηκαν με τυχαία δειγματοληψία από 15 δημόσια ΚΥ της Κύπρου. Η ανάλυση των στοιχείων εφαρμόστηκε με μεθόδους συμπερασματικής και περιγραφικής στατιστικής. Τα στοιχεία επεξεργάστηκαν με το στατιστικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 17 και μεθοδολογικά αναπτύχθηκαν τεχνικές περιγραφικής, καθώς και πολυμεταβλητής ανάλυσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το ποσοστό ικανοποίησης για τις περισσότερες παραμέτρους που διερευνήθηκαν στη μελέτη ήταν σχετικά υψηλό (70%). Φάνηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στο μέσο βαθμό ικανοποίησης μεταξύ των αστικών και των αγροτικών ΚΥ, 84,2% και 66,2%, αντίστοιχα, καθώς και στο βαθμό ικανοποίησης μεταξύ των ΚΥ των διαφόρων επαρχιών, με ποσοστά για τη Λεμεσό 41%, την Αμμόχωστο 71,4%, τη Λάρνακα 73,4%, τη Λευκωσία 75,9% και την Πάφο 100%. Από τις παραμέτρους που διερευνήθηκαν, υψηλό βαθμό ικανοποίησης συγκέντρωσαν τα θέματα που συνδέονται με τους επαγγελματίες υγείας, όπως είναι η ευγένεια, οι γνώσεις, ο χρόνος που αφιέρωσαν στον ασθενή κ.ά.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα ΚΥ στην Κύπρο παρουσιάζουν υψηλό δείκτη ικανοποίησης, αλλά και προβλήματα τα οποία περισσότερο συνδέονται με τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας και λιγότερο με την ίδια την ιατρική επίσκεψη και την κλινική εξέταση. Οι ασθενείς στρέφονται σε πρωτοβάθμιες υπηρεσίες αναζητώντας μια σταθερή και προσωπική γνωριμία κυρίως με τον ιατρό τους, γεγονός που παραπέμπει στην αναγκαιότητα υποστήριξης του θεσμού του οικογενειακού ιατρού.

Λέξεις ευρετηρίου: Ικανοποίηση ασθενών, Κύπρος, Ποιότητα, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής