Τελ. ενημέρωση:

   19-Nov-2012
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2012, 606-613

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιπολασμός αυτόματης βακτηριακής περιτονίτιδας σε ασθενείς με κίρρωση
και αξιολόγηση αντιδραστηρίων ταινιών ουρανάλυσης στη διάγνωση και στην παρακολούθησή της

Γ. Ναλμπαντίδης,1 Δ. Καπετάνος,1 Χ. Ταλουμτζής,1 Α. Γαρέφας,1 Α. Γκάντος,1 Ρ. Καμπά,1
Ε. Χατζόπουλος,1 Δ. Πολυζώης,1 Α. Τιλκιρίδου,1 Ζ. Πελτέκη,2 Α. Αυγερινός,1 Θ. Μάρης,1 Α. Ηλίας1

1Γαστρεντερολογική Κλινική,
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη

ΣΚΟΠΟΣ Η εκτίμηση του επιπολασμού της αυτόματης βακτηριακής περιτονίτιδας (ΑΒΠ) και η αξιολόγηση της διαγνωστικής αξίας δύο τύπων αντιδραστηρίων ταινιών ουρανάλυσης (ATO) σε ασθενείς που παρακολουθούνται ή νοσηλεύονται σε τριτοβάθμια νοσοκομεία.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Σε προοπτική διαγνωστική μελέτη καταγράφηκαν διαδοχικά περιπτώσεις ΑΒΠ σε ενήλικες ασθενείς με πυλαιοϋπερτασικό ασκίτη στη διάρκεια 12 μηνών, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε >=1 διαγνωστικές ή εκκενωτικές παρακεντήσεις κοιλίας. Για κάθε δείγμα εκτιμήθηκε το αποτέλεσμα από ATO Aution 10A και Multistix® 10SG και συγκρίθηκε με αυτό της μικροσκοπικής εξέτασης του εργαστηρίου (μέθοδος αναφοράς), καθώς και μεταξύ τους. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων αποτέλεσε το καταληκτικό σημείο αξιολόγησης για κάθε δείγμα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αξιολογήθηκαν 108 διαδοχικά δείγματα από 43 διαδοχικούς ασθενείς (31 άνδρες ή 72,1%), με διάμεση ηλικία 70 ετών και αναλογία σταδίου Α, B, C (Child-Pugh) 32,6%, 39,5% και 27,9%, αντίστοιχα. Τα συχνότερα αίτια κίρρωσης ήταν η κατάχρηση οινοπνεύματος, οι ιογενείς ηπατίτιδες και η μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα. Σε 6 ασθενείς (13,95%, 95% ΔΕ: 5,80−28,62%) διαγνώστηκε ΑΒΠ. Η ευαισθησία (ΕΥ) και η ειδικότητα (ΕΙ) ήταν 83,33% και 95,56% για την Aution και 64,29% και 100,00% για τη Multistix, αντίστοιχα. Η θετική (ΘΔΑ) και η αρνητική (ΑΔΑ) διαγνωστική αξία ήταν 78,95% και 96,63% για την Aution και 100,00% και 92,42% για τη Multistix, αντίστοιχα. Η ακρίβεια (ΑΚ) για την Aution ήταν 93,52% και για τη Multistix 93,33%. Στους ασθενείς με ΑΒΠ, η ΕΥ, η ΕΙ, η ΘΔΑ, η ΑΔΑ και η ΑΚ ήταν αντίστοιχα για την Aution 90,90%, 81,80%, 83,30%, 90,00%, 86,00% και για τη Multistix 100,00%, 50,00%, 87,50%, 100,00%, 89,00%. Ο βαθμός συμφωνίας των ταινιών στο σύνολο (κ=0,74) και στα δείγματα παρακολούθησης ΑΒΠ (κ=0,61) ήταν ικανοποιητικός.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ένας στους 7 ασθενείς παρουσίασε ΑΒΠ. Οι ΑΤΟ που αξιολογήθηκαν, παρουσίασαν υψηλή διαγνωστική αξία στην έγκαιρη διάγνωση και παρακολούθηση της ΑΒΠ και ικανοποιητικό βαθμό συμφωνίας μεταξύ τους. Στις ΑΤΟ Multistix, θετικό αποτέλεσμα πρέπει να θεωρείται και το 2+ (125 ουδετερόφιλα/μL).

Λέξεις ευρετηρίου: Αντιδραστήριες ταινίες, Διάγνωση, Κίρρωση, Περιτονίτιδα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής