Τελ. ενημέρωση:

   19-Nov-2012
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2012, 592-598

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σπιρομετρικές διαφορές μεταξύ αθλητών και μη αθλητών
συγκριτικά με τις προβλεπόμενες τιμές σε υγιείς Έλληνες, ηλικίας 20−45 ετών

Π. Μυριανθεύς, Ε. Γραμματοπούλου, Α. Γαβαλά, Γ. Μπαλτόπουλος
Κλινική Εντατικής Νοσηλείας και Πνευμονικών Νόσων, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Άγιοι Ανάργυροι», Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός της μελέτης ήταν η σύγκριση των σπιρομετρικών τιμών (FVC, FEV1, FEV1/FVC) που μετρήθηκαν και αυτών που προβλέπονται από την εξίσωση του Quanjer, σε υγιείς αθλητές και μη αθλητές.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Στη μελέτη συμμετείχαν υγιείς Έλληνες εθελοντές αθλητές και μη αθλητές. Χρησιμοποιήθηκε κατάλληλο σπιρόμετρο Schiller (Switzerland) και οι σπιρομετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις συνιστώμενες τεχνικές οδηγίες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Συνολικά, μελετήθηκαν 296 υγιείς Έλληνες εθελοντές. Από τους 168 υγιείς αθλητές, 104 ήταν άνδρες, ηλικίας 27,2±0,7 ετών, ύψους 182,2±0,9 cm, βάρους 81,9±1,3 kg και 64 γυναίκες, ηλικίας 26,6±0,7 ετών, ύψους 171,3±0,9 cm, βάρους 64,1±1,2 kg. Από τους άνδρες αθλητές, 13 ήταν πετοσφαιριστές, 28 καλαθοσφαιριστές, 28 ποδοσφαιριστές, 35 κολυμβητές, με μέση διάρκεια συστηματικής άθλησης 11,8±6 έτη. Από τις γυναίκες αθλήτριες, 20 ήταν πετοσφαιρίστριες, 22 καλαθοσφαιρίστριες και 20 κολυμβήτριες, με μέση διάρκεια συστηματικής άθλησης 11,8±6 έτη. Από τους 128 υγιείς μη αθλητές, οι 68 ήταν άνδρες, ηλικίας 33,8±0,9 ετών, ύψους 179,1±0,8 cm, βάρους 87,9±1,5 kg και 60 γυναίκες, ηλικίας 31,9±1,1 ετών, ύψους 165,0±0,9 cm, βάρους 64,9±1,3 kg. Στους αθλητές βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικά μεγαλύτερες μετρηθείσες τιμές FVC, FEV1 (p<0,0001) συγκριτικά με τις προβλεπόμενες σε άνδρες και γυναίκες. Στους μη αθλητές δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ προβλεπόμενων και μετρηθεισών τιμών, ενώ στις μη αθλήτριες βρέθηκε ότι οι μετρηθείσες τιμές FVC ήταν στατιστικώς σημαντικά μεγαλύτερες (p<0,002) συγκριτικά με τις προβλεπόμενες τιμές. Βρέθηκε επίσης ότι σε όλες τις ομάδες ο μετρηθείς λόγος FEV1/FVC ήταν μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο και σε στατιστικά σημαντικό βαθμό μεγαλύτερος (p<0,002), εκτός των ανδρών αθλητών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι διαφορές αυτές οδηγούν στο συμπέρασμα ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε αθλητές που προσέρχονται για αξιολόγηση συμπτωμάτων από το αναπνευστικό, ιδιαίτερα επειδή δεν υπάρχουν εξισώσεις πρόβλεψης σπιρομετρικών τιμών για τον ελληνικό πληθυσμό που αθλείται συστηματικά.

Λέξεις ευρετηρίου: Αθλητές, Βίαια εκπνεόμενος όγκος στο 1ο sec, Ζωτική χωρητικότητα, Σπιρομέτρηση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής