Τελ. ενημέρωση:

   19-Nov-2012
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2012, 577-591

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

In vivo νεφρογένεση σε αρουραίους Lewis από τα ενδοθηλιακά κύτταρα
των γενετικά όμοιων μοσχευμάτων ήπατος που μεταμοσχεύτηκαν σε μερικώς εκτομηθέντα νεφρό:
Ο ρόλος του τροποποιητικού αυξητικού παράγοντα (TGF)-β1 και του παράγοντα Thy-1 (CD90)

T. Nakatsuji
Department of Transfusion Cell Therapy, Hamamatsu University School of Medicine, Hamamatsu, Ιαπωνία

ΣΚΟΠΟΣ Η in vitro νεφρογένεση με χρήση των κυττάρων του ίδιου του οργανισμού αποτελεί ιδανική υποκατάσταση για αλλογενή πλήρη μεταμόσχευση του νεφρού.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Σε ενήλικες αρουραίους Lewis μεταμοσχεύτηκαν μοσχεύματα γενετικά όμοια με τη δομή του ήπατος, από τα οποία αφαιρέθηκαν τα ηπατοκύτταρα, σε κάποιο σημείο εκτομής του αριστερού νεφρού. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έγχυση είτε του τροποποιητικού αυξητικού παράγοντα (TGF)-β1 είτε του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGF) στους ξενιστές.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σε 7 αρουραίους, οι οποίοι έλαβαν συνολικά 60 μg του TGF-β1 ο καθένας, παρατηρήθηκε καλή νεφρογένεση. Μεταξύ αυτών, οι 4 (53%) αρουραίοι με την καλύτερη νεφρογένεση εμφάνισαν υψηλό ποσοστό κυττάρων από το μυελό των οστών (60±5%) θετικών στο Thy-1 (CD90), που μετρήθηκαν με κυτταρομετρία ροής. Στους μεσεντέριους λεμφαδένες τους, οι 7 αρουραίοι με τον παράγοντα TGF-β1 εμφάνισαν μειωμένα ποσοστά κυττάρων θετικών στο CD3 (76±1%), κύτταρα θετικά στο ενεργοποιημένο Τ κύτταρο c1 (NFATc1) του πυρηνικού παράγοντα που ρυθμίζεται από την καλσινευρίνη (51±19%) και μετατροπείς σήματος, καθώς και ενεργοποιητές των θετικών κυττάρων της μεταγραφής 3 (STAT3) (39±14%). Στις αναλύσεις με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο μεταβίβασης (ΤΕΜ), θα μπορούσε να παρατηρηθεί μετατροπή ενδοθηλίου προς μεσέγχυμα στα αιμοφόρα αγγεία του ηπατικού μοσχεύματος, τα οποία έδειξαν ογκώδη πολλαπλασιασμό των μεσεγχυματικών κυττάρων γύρω από ένα κατεστραμμένο αγγείο προκειμένου να σχηματιστεί ένας νέος νεφρώνας. Στις αναλύσεις των δειγμάτων με το TEM μέσω χρώσης με το χρυσό αντίσωμα NFATc1 πριν από τον καθορισμό, η έκφραση NFATc1 εντοπίστηκε σε πρόσφατα μεσαγγειακά κύτταρα, σε ποδοκύτταρα και σε σωληνοειδή κύτταρα. Τα μεσεγχυματικά κύτταρα είχαν μικρούς κόκκους NFATc1. Το ΝFATc1 που συγκολλάται σε ένα μεγάλο λυσόσωμα εμφανίστηκε στα καλώς αναπτυγμένα εγγύς εσπειραμένα σωληνοειδή κύτταρα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η αυξημένη σηματοδότηση του παράγοντα TGF-β1 προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία η μετατροπή ενδοθηλίου προς μεσέγχυμα ήταν πολύ σημαντική για τη νεφρογένεση σε συνδυασμό με την υψηλή έκφραση του Thy-1. Η ένεση του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα συσχετίστηκε με λιγότερο ομοιόμορφα αποτελέσματα.

Λέξεις ευρετηρίου: Αρουραίος, Επιδερμικός αυξητικός παράγοντας, Μετατροπή ενδοθηλίου προς μεσέγχυμα, Νεφρογένεση, Τροποποιητικός αυξητικός παράγοντας β1.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής