Τελ. ενημέρωση:

   19-Nov-2012
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2012, 550-561

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Οξεία νεφρική βλάβη και πρώιμοι βιοδείκτες στη μονάδα εντατικής θεραπείας ενηλίκων

Σ. Κόκκορης,1 Ε. Γράψα,2 Σ. Νανάς1
1Α΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγγελισμός», Αθήνα
2Νεφρολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αρεταίειο», Αθήνα

Η οξεία νεφρική βλάβη (ΟΝΒ) είναι ένα από τα συχνότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βαρέως πάσχοντες ασθενείς της μονάδας εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) και είναι γνωστό ότι αυξάνει τόσο τη νοσηρότητα όσο και τη θνησιμότητα των συγκεκριμένων ασθενών. Παρά την τεχνολογική και τη φαρμακευτική πρόοδο των τελευταίων δεκαετιών, η επίπτωση (1−25%) και η θνησιμότητα (50−80%) που σχετίζονται με την ΟΝΒ σε ασθενείς της ΜΕΘ παραμένουν αμετάβλητες. Δυστυχώς, ο μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενος δείκτης νεφρικής δυσλειτουργίας, η κρεατινίνη ορού, έχει μειονεκτήματα, όπως π.χ. η χρονική καθυστέρηση στην αύξησή της σε καταστάσεις ΟΝΒ και η επίδραση άλλων παραγόντων στη συγκέντρωσή της στον ορό, όπως το φύλο, η ηλικία, η μυϊκή μάζα κ.ά. Επομένως, η αναζήτηση βιοδεικτών ΟΝΒ με σκοπό την πρωιμότερη παρέμβαση για την αναστροφή της κρίνεται αναγκαία. Η έλλειψη ενός πρώιμου βιοδείκτη αποτελεί εμπόδιο για την ανάπτυξη νέων στρατηγικών πρόληψής της. Πρόσφατες μελέτες σε ανθρώπους έχουν παγιώσει την ανάγκη της έγκαιρης παρέμβασης για την αναστροφή της οξείας νεφρικής δυσλειτουργίας. Λόγω του γεγονότος ότι η επίπτωση της ΟΝΒ προσεγγίζει επιδημικές διαστάσεις, η ανάγκη για νεότερους βιοδείκτες φαίνεται ότι είναι επείγουσα. Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον και η έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο για την ανεύρεση τέτοιων βιοδεικτών είναι αυξημένη. Δύο πολλά υποσχόμενα μόρια ως υποψήφιοι βιοδείκτες ΟΝΒ είναι η NGAL και η CysC. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η ανασκόπηση των μελετών που έχουν ελέγξει την προγνωστική αξία των δύο αυτών μορίων (στα ούρα ή και στο πλάσμα) για την πρώιμη ανίχνευση της ανάπτυξης ΟΝΒ στον ετερογενή πληθυσμό των βαρέως πασχόντων ενηλίκων ασθενών.

Λέξεις ευρετηρίου: Βιοδείκτες ΟΝΒ, ΜΕΘ, Οξεία νεφρική βλάβη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής