Τελ. ενημέρωση:

   17-Jun-2012
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(3), Μάιος-Ιούνιος 2012, 372-378

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Η συμβολή των μετρήσεων των ελεύθερων ελαφρών αλυσίδων του ορού
στην προγνωστική κατηγοριοποίηση και παρακολούθηση των πασχόντων από πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες

Ι. Κάκκας
Τμήμα Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγγελισμός», Αθήνα

Οι πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες (ΠΔ), με την εξαίρεση του μη εκκριτικού πολλαπλού μυελώματος (ΠΜ), χαρακτηρίζονται από την παρουσία παραπρωτεΐνης στον ορό ή και στα ούρα. Οι εργαστηριακές τεχνικές οι οποίες κλασικά χρησιμοποιούνται για την ανάδειξη και την ταυτοποίηση της παραπρωτεΐνης είναι η ηλεκτροφόρηση (Η/Φ) και η ανοσοκαθήλωση (ΑΚΘ) των πρωτεϊνών του ορού. Για την ολοκληρωμένη διαγνωστική προσέγγιση των ΠΔ (ιδιαίτερα του ΠΜ και της πρωτοπαθούς αμυλοείδωσης), αλλά και για τη σταδιοποίηση του ΠΜ, είναι αναγκαία η μελέτη συμπυκνωμάτων ούρων 24ώρου με Η/Φ και ΑΚΘ. Από το 2001 άρχισαν να εμφανίζονται στη βιβλιογραφία μελέτες αναφορικά με την τεχνική μέτρησης των ελεύθερων ελαφρών αλυσίδων (free light chain, FLC) στον ορό και τη διαγνωστική της αξία για τις ΠΔ, ιδιαίτερα δε για το μη εκκριτικό ΠΜ και το ΠΜ των ελαφρών αλυσίδων. Πρόσφατα, στις αρχές του 2009, η διεθνής ομάδα μελέτης του ΠΜ (International Myeloma Working Group, IMWG) δημοσίευσε κατευθυντήριες οδηγίες για τη χρήση των προαναφερθεισών μετρήσεων στη διάγνωση, στην προγνωστική ταξινόμηση και στην παρακολούθηση ασθενών με ΠΔ. Συγκεκριμένα: (α) ο συνδυασμός των μετρήσεων των FLC του ορού με την Η/Φ και την ΑΚΘ των πρωτεϊνών του ορού είναι επαρκής για την ανίχνευση του ΠΜ στη συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών, περιλαμβανομένων σχεδόν του 100% των περιπτώσεων ΠΜ ελαφρών αλυσίδων και του 70% περίπου των περιπτώσεων μη εκκριτικού ΠΜ. (β) Ο λόγος κ/λ των FLC του ορού αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα εξέλιξης προς συμπτωματικό ΠΜ στις περιπτώσεις ασθενών με MGUS, ασυμπτωματικό ΠΜ και μονήρες οστικό πλασματοκύτωμα, ενώ οι τιμές των FLC του ορού κατά τη διάγνωση αποτελούν προγνωστικούς παράγοντες για το συμπτωματικό ΠΜ και την πρωτοπαθή αμυλοείδωση. (γ) Οι μετρήσεις των FLC του ορού συνιστώνται για την παρακολούθηση ασθενών με μη εκκριτικό ΠΜ και πρωτοπαθή αμυλοείδωση.

Λέξεις ευρετηρίου: Διάγνωση, Ελεύθερες ελαφρές αλυσίδες του ορού, Παρακολούθηση, Πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες, Προγνωστική ταξινόμηση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής