Τελ. ενημέρωση:

   17-Jun-2012
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(3), Μάιος-Ιούνιος 2012, 354-361

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Παράγοντες που επηρέασαν το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό για τον εμβολιασμό κατά της γρίπης Α/Η1Ν1

Α. Φωκά,1 Ι. Ρουμελιώτου,1 Σ. Πουλοπούλου,1 Σ. Πουλακιδάκος,2 Ε. Σιώζου,1 Σ. Μπράχου,1 Α. Τζώρτζη,1 A. Bucaj,1 Γ. Πλειός,2 Π. Σουρτζή1
1Εργαστήριο Πρόληψης, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Διερεύνηση των παραγόντων που επηρέασαν τις γνώσεις, τη στάση και τη συμπεριφορά του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού γενικών νοσοκομείων ως προς τη γρίπη Η1Ν1.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η παρούσα μελέτη σχεδιάστηκε ως επισκόπηση και συσχέτιση με τη χρήση αυτο-συμπληρούμενου ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε δημογραφικά δεδομένα, ερωτήσεις γνώσης και άποψης για την πανδημική γρίπη, καθώς και ερωτήσεις συμπεριφοράς για το εμβόλιο κατά του Η1Ν1. Το δείγμα της μελέτης (n=715) επιλέχθηκε με τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία από πέντε μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από τους 715 συμμετέχοντες, ποσοστό 81,2% δεν εμβολιάστηκε κατά του ιού της γρίπης Α/Η1Ν1, 63,2% δεν συνέστησαν οι ίδιοι σε κάποιον να εμβολιαστεί, ενώ το 56,8% συνέστησε σε άτομα να αποφύγουν τον εμβολιασμό. Οι παράγοντες που βρέθηκε να επηρεάζουν το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στην απόφαση του εμβολιασμού ήταν η ηλικία (p<0,0001), το φύλο (p=0,026), η ιατρική ειδικότητα (p<0,0001) και το επίπεδο εκπαίδευσης του νοσηλευτικού προσωπικού (p<0,0001), ενώ το επίπεδο γνώσεων για τον ιό Η1Ν1 βρέθηκε να επηρεάζεται από την ηλικία (p=0,011) και τη βαθμίδα εκπαίδευσης (p=0,011). Πιο συγκεκριμένα, υψηλότερο επίπεδο γνώσεων είχε το προσωπικό ηλικίας >55 ετών, οι παθολόγοι και οι εργαστηριακοί ιατροί, καθώς και οι νοσηλευτές πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το γεγονός ότι η χαμηλή αποδοχή του εμβολίου και οι γνώσεις του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού διέφεραν σημαντικά ανάλογα με την ειδικότητα ή το εκπαιδευτικό τους επίπεδο δείχνει ότι η ενημέρωση που παρέχεται από τους αρμόδιους φορείς δεν λαμβάνει υπ' όψη τις διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες τους. Μελλοντικά προγράμματα ενημέρωσης θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε η πρόληψη να είναι αποτελεσματική τόσο για το προσωπικό υγείας όσο και για τους ασθενείς.

Λέξεις ευρετηρίου: Γρίπη Η1Ν1, Εμβόλιο, Ιατρικό προσωπικό, Νοσηλευτικό προσωπικό.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής