Τελ. ενημέρωση:

   17-Jun-2012
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(3), Μάιος-Ιούνιος 2012, 345-353

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σύστημα ανίχνευσης, καταγραφής και ανάλυσης δυσμενών συμβάντων
Εφαρμογή σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ICU-MERIS)

Α. Βοζίκης,1 Γ. Πολλάλης,1 Μ. Ρήγα,1 Ν. Μαγκίνα,2 Ν. Στουφής,2 Ζ. Τενεκετζή2
1Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς
2«Κωνσταντοπούλειο» Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η ανίχνευση και η ανάλυση των δυσμενών συμβάντων είναι σημαντική στην κατανόηση των παραλείψεων του συστήματος υγείας και στην κατάστρωση στρατηγικών για πρόληψη και περιορισμό των εν λόγω περιστατικών. Ο σκοπός του συστήματος ICU-MERIS είναι η ανίχνευση και η καταγραφή των δυσμενών συμβάντων, των βασικών χαρακτηριστικών τους και των παραγόντων που συνέβαλαν στην πρόκλησή τους και μακροπρόθεσμα η μείωση των βλαβών σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), μέσα από ενέργειες πρόληψης, παρέμβασης ή απλά ανάλυσης των προβλημάτων.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το ICU-MERIS συνδυάζει την εμπειρία εφαρμογής του εργαλείου-μεθοδολογίας Trigger Tool for Measuring Adverse Drug Events του Institute for Healthcare Improvement (IHI), με τη λιγότερο εκτενώς εφαρμοσμένη μεθοδολογία του ICU Adverse Event Trigger Tool του VA/IHI. Συγχρόνως, υιοθετήθηκε η ευρύτατα αποδεκτή κατηγοριοποίηση σε μείζονες κατηγορίες των δυσμενών συμβάντων, της Australian Incident Monitoring Study in Intensive Care Unit (AIMS-ICU), σε συνδυασμό με την Critical Care Safety Study (CCSS) της Harvard Medical Practice Study.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το ICU-MERIS αποδείχθηκε απόλυτα φιλική, ασφαλής, αποδοτική και αξιόπιστη πρόταση στη διαδικασία ανίχνευσης και καταγραφής των δυσμενών συμβάντων σε ΜΕΘ. Η προσαρμογή, η συμμετοχή και η αποδοχή του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στο νέο σύστημα αξιολογείται ως ιδιαίτερα ικανοποιητική, ενώ εκκρεμεί η συνολική αξιολόγηση με την ολοκλήρωση του υποσυστήματος της ενεργού συμμετοχής των ασθενών-πολιτών στην αναφορά τυχόν δυσμενών συμβάντων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η μεθοδολογία τoυ ICU-MERIS παρέχει αντιπροσωπευτική πληροφόρηση στη ΜΕΘ σχετικά με τα δυσμενή συμβάντα, καθώς υποστηρίζει την παρουσίαση αναλυτικών και συγκεντρωτικών διαχρονικών στοιχείων, ενώ συγχρόνως αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για συγκρίσεις με άλλες μονάδες εντατικής θεραπείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Ασφάλεια ασθενούς, Δυσμενή συμβάντα, Μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), Πληροφοριακό σύστημα, Ποιότητα περίθαλψης.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής