Τελ. ενημέρωση:

   17-Jun-2012
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(3), Μάιος-Ιούνιος 2012, 325-330

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εκτίμηση της ποιότητας ζωής ασθενών μετά από λαπαροσκοπική αποκατάσταση της βουβωνικής κήλης

Γ. Πιερράκος,1 Ι. Πατέρας,2 Α. Φαρφαράς,2 Μ. Σαρρής,1 Σ. Σούλης,1 Ι. Νικολαδός,2 Γ. Παπαστρατής,2 Κ. Σιμόπουλος3
1Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Αθήνας, Αθήνα
2Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα
3Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη

ΣΚΟΠΟΣ Η εκτίμηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής έχει καθιερωθεί διεθνώς, τις τελευταίες δεκαετίες, ως μέθοδος εκτίμησης της αποτελεσματικότητας των ιατρικών πράξεων. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η εκτίμηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής των ασθενών οι οποίοι υποβλήθηκαν σε λαπαροσκοπική αποκατάσταση της βουβωνοκήλης. Η εκτίμηση αυτή επικεντρώνεται σε τρεις βασικές διαστάσεις που αφορούν στη σωματική, στην ψυχική και στην κοινωνική υγεία των ασθενών.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε στη Γ΄ Χειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» την περίοδο 2008−2009 με τη χρήση του οργάνου μέτρησης «επισκόπηση υγείας SF-36», οι 36 ερωτήσεις του οποίου συνθέτουν οκτώ κλίμακες σωματικής και ψυχοκοινωνικής υγείας. Το μέγεθος του δείγματος ανήλθε σε 100 ασθενείς με λαπαροσκοπική αποκατάσταση της κήλης. Η πλειονότητα των ασθενών ήταν άνδρες (86,9%) και ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα των >65 ετών (47%) και των 56−64 ετών (25%).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η βαθμολόγηση των κλιμάκων της επισκόπησης υγείας SF-36 έδωσε τα ακόλουθα αποτελέσματα: «Σωματική λειτουργικότητα» 70,8 (SD [σταθερή απόκλιση] 18,6), «σωματικός ρόλος» 63,7 (SD 38,6), «σωματικός πόνος» 48,5 (SD 4,7), «γενική υγεία» 62,2 (SD 14,1), «ζωτικότητα» 73,3 (SD 22,3), «κοινωνική λειτουργικότητα» 68,3 (SD 26,6), «ρόλος συναισθηματικός» 64,2 (SD 36,2), «ψυχική υγεία» 78,4 (SD 18,8). Η ανάλυση της γραμμικής παλινδρόμησης έδειξε ότι έξι από τις οκτώ κλίμακες της επισκόπησης υγείας SF-36, δηλαδή «σωματική λειτουργικότητα» (B=0,860, t=5,901, p=0,000), «σωματικός ρόλος» (B=0,658, t=3,378, p=0,002), «γενική υγεία» (B=0,639, t=4,079, p=0,000), «ζωτικότητα» (B=0,662, t=3,638, p=0,001), «κοινωνική λειτουργικότητα» (B=0,608, t=4,097, p=0,000), «ψυχική υγεία» (B=0,653, t=3,231, p=0,003), εξαρτώνται από την ικανοποίηση της ποιότητας ζωής, ενώ η «σωματική λειτουργικότητα» (B=-0,380, t=-2,986, p=0,005) και η «κοινωνική λειτουργικότητα» (B=-0,425, t=-3,282, p=0,002) εξαρτώνται αρνητικά και από την ηλικία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί στη λαπαροσκοπική μέθοδο αποκατάστασης της βουβωνοκήλης φαίνεται να εκτιμούν περισσότερο θετικά την ψυχοκοινωνική (μέσος όρος 71,0) σε σχέση με τη σωματική τους υγεία (μέσος όρος 61,3). Η διαπίστωση αυτή παραπέμπει στο θέμα της μη συμβατότητας των ατομικών εκτιμήσεων των ασθενών μεταξύ των αντικειμενικών (σωματική λειτουργικότητα, σωματικός ρόλος, σωματικός πόνος, γενική υγεία) και των υποκειμενικών (ζωτικότητα, συναισθηματικός ρόλος, κοινωνική λειτουργικότητα, ψυχική υγεία) διαστάσεων της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής.

Λέξεις ευρετηρίου: Βουβωνική κήλη, Επισκόπηση υγείας SF-36, Λαπαροσκοπική αποκατάσταση, Σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής