Τελ. ενημέρωση:

   20-Apr-2012
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2012, 202-206

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Προκαταρκτική αναφορά στις πρόδρομες μορφές της φωσφολιπάσης
για την ανίχνευση αιμοπεταλίων συνδεδεμένων με αντισώματα

S. Soogarun,1 P. Sangvanich,2 S. Chanprasert,1 Y. Suwanwong,1 D. Nanthakomol,1 A. Palasuwan,1 V. Wiwanitkit,3 S. Sangsuthum4
1Department of Clinical Microscopy, Faculty of Allied Health Sciences, Chulalongkorn University, Bangkok,
2Research Centre for Bioorganic Chemistry, Department of Chemistry, Faculty of Sciences, Chulalongkorn University, Bangkok,
3Hainan Medical University, Hainan China; Wiwanitkit House, Bangkhae, Bangkok,
4Department of Clinical Chemistry, Faculty of Allied Health Sciences, Chulalongkorn University, Bangkok, Ταϊλάνδη

ΣΚΟΠΟΣ Έχει αναφερθεί ότι διάφορα φίδια της ομάδας Trimeresurus των κροταλιδών παράγουν δηλητήριο που προκαλούν συνάθροιση των αιμοπεταλίων ή απελευθέρωση των κοκκίων τους. Το Trimerusus albolabris είναι φίδι που απαντάται συχνά στην Ταϊλάνδη και το δηλητήριό του προκαλεί συνάθροιση των αιμοπεταλίων. Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιείται αυτή η λειτουργία ως εργαλείο ανίχνευσης αιμοπεταλίων συνδεδεμένων με αντισώματα στο συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (ΣΕΛ).

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Παρασκευάστηκαν αιμοπετάλια από φυσιολογικά άτομα, καθώς και από πάσχοντες από ΣΕΛ και έγινε πλύσιμο με σκοπό την απομάκρυνση του ινωδογόνου. Επίσης, αιμοπετάλια από φυσιολογικά άτομα συνδέθηκαν με αντι-GPIIb/IIIa. Τα φυσιολογικά αιμοπετάλια και εκείνα από ΣΕΛ συνδέθηκαν και αποσυνδέθηκαν με το δηλητήριο και το μίγμα επωάστηκε στους 37 °C για 30 min. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η συνάθροιση παρατηρήθηκε στο οπτικό μικροσκόπιο. Τα μη συνδεδεμένα αιμοπετάλια συναθροίστηκαν αλλά δεν παρατηρήθηκε συνάθροιση στα συνδεδεμένα αιμοπετάλια τόσο των φυσιολογικών ατόμων όσο και εκείνων με ΣΕΛ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σε αυτή την πρόδρομη αναφορά δίνεται μια νέα άποψη για την αναζήτηση αντισωμάτων στο ΣΕΛ και πιθανόν να καταστεί χρήσιμη ως μέθοδος παρακολούθησης της δραστηριότητας της νόσου.

Λέξεις ευρετηρίου: Φωσφολιπάση Α2, Αιμοπετάλια.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής