Τελ. ενημέρωση:

   20-Apr-2012
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2012, 195-201

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη διερεύνησης της ποιότητας ζωής σε φοιτητές Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Δημόσιας Υγείας

Μ. Βελάνα, Α. Μπαρμπούνη, Κ. Μεράκου, X. Κουτής, T. Κρεμαστινού
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα ερευνητική εργασία εστιάζει στην εκτίμηση της ψυχικής υγείας των φοιτητών σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσιας Υγείας, στην ικανοποίηση, στην ανίχνευση συμπτωμάτων stress και στη διαχείρισή τους κατά τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών. Η συγκεκριμένη χρονική περίοδος χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλό φόρτο εργασίας, τόσο σε συνάρτηση με το αντικείμενο σπουδών όσο και με το χρόνο που αφιερώνεται σε αυτό. Επιπρόσθετα, οι υψηλές προσδοκίες που απορρέουν από τη σύγχρονη αγορά εργασίας συμβάλλουν στη δημιουργία ενός απαιτητικού και πιεστικού περιβάλλοντος.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το επίπεδο της ψυχικής υγείας αξιολογήθηκε σε 126 φοιτητές (n=40 άνδρες). Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε αποτελείτο από την κλίμακα «συνολική ικανοποίηση-στοιχεία συμπεριφοράς» και τις κλίμακες General Health Questionnaire-28 (GHQ-28) και Ways of Coping. Οι δύο τελευταίες κλίμακες μεταφράστηκαν και σταθμίστηκαν στην Ελλάδα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από τους 126 συμμετέχοντες, οι 62 παρουσίαζαν συμπτώματα stress, όπως αποτυπώνονται στις υποκλίμακες του GHQ-28: (α) σωματικά ενοχλήματα, (β) άγχος, (γ) κοινωνική δυσλειτουργικότητα και (δ) κατάθλιψη. Τα άτομα με παρουσία προβλήματος ψυχικής υγείας είναι λιγότερο ικανοποιημένα από το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν. Η παρουσία ψυχολογικού προβλήματος επηρεάζει τις στρατηγικές αντιμετώπισης που εφαρμόζονται από τους φοιτητές. Οι φοιτητές οι οποίοι εμφανίζουν συμπτώματα stress διατηρούν παθητικότερη στάση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι φοιτητές σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών με κύριο αντικείμενο την υγεία παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα ψυχικής υγείας. Ενδιαφέρουσα είναι η αμφίδρομη σχέση μεταξύ της ικανοποίησης και της ψυχικής υγείας που ανέδειξαν τα αποτελέσματα, καθώς και η συσχέτιση των στρατηγικών διαχείρισης έντονων γεγονότων με την τελευταία. Το αρνητικό φορτίο υγείας επηρεάζει την προσλαμβάνουσα ικανοποίηση και τις στρατηγικές αντιμετώπισης των στρεσογόνων καταστάσεων, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η δυσκολία προσαρμογής τους στη νέα πραγματικότητα. Συνεπώς, παρουσιάζει ενδιαφέρον η διεξαγωγή μιας μελέτης με στόχο την ανίχνευση των παραγόντων που συμβάλλουν στη δημιουργία του stress και επηρεάζουν αρνητικά την ψυχική υγεία των φοιτητών.

Λέξεις ευρετηρίου: Ελλάδα, Επιδημιολογία, Νευρογενετική, Πληθυσμός, Χορεία του Huntington.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής