Τελ. ενημέρωση:

   20-Apr-2012
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2012, 162-173

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Εννοιολογικοί ορισμοί και αιτιολογικοί παράγοντες της ψυχολογικής βίας στην εργασία
Ο ρόλος τους στην αξιολόγηση της επικινδυνότητας του φαινομένου mobbing

Δ. Τούκας, Μ. Δεληχάς, Α. Καραγεωργίου
Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου Κεντρικής Ελλάδας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Λάρισα

Στη διεθνή βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται διάφοροι όροι προκειμένου να προσδιοριστούν οι διαφορετικές περιπτώσεις ψυχολογικής βίας στους χώρους εργασίας, όπως bulling, mobbing, harassment, psychological harassment, abusive behavior, emotional abusive, workplace aggression. Οι όροι αυτοί, σε πολλές περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται ως συνώνυμα, ενώ άλλες φορές χρησιμοποιούνται για να υποδείξουν διαφορετικές έννοιες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δυσχέρειες στη διαδικασία αξιολόγησης της επικινδυνότητας της ψυχολογικής βίας, αφού δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός που να προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά της. Στην παρούσα εργασία, επιχειρείται μια ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας αναφορικά με τις στρατηγικές αξιολόγησης του mobbing επισημαίνοντας τα διάφορα προβλήματα που αναδύονται και επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την αξιοπιστία και την εγκυρότητά τους.

Λέξεις ευρετηρίου: Αξιολόγηση επικινδυνότητας, Εργασία, Ηθική παρενόχληση, Ψυχολογική βία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής