Τελ. ενημέρωση:

   02-Oct-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2011, 680-689

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πνευμονικό οίδημα και θρόμβωση που προκαλούνται από ενεργοποίηση αντιδράσεων με MBL
σε συνδυασμό με MASP-2 και αντιδράσεων του MHC τάξης Ι,
καθώς και ηπατική θρόμβωση προκαλούμενη από αντιδράσεις καταστολής της φωσφοτυροσίνης σε θήλεις δότες
και ειδικά αντιγόνα σε άρρενες αρουραίους Lewis

T. Nakatsuji
Department of Transfusion Cell Therapy, Hamamatsu University School of Medicine, Hamamatsu 431-3192, Ιαπωνία

ΣΚΟΠΟΣ Διερεύνηση του πνευμονικού οιδήματος και της θρόμβωσης, καθώς και του ηπατικού εμβολισμού.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Χρησιμοποιήθηκαν ποντίκια Lewis. Για την πρόκληση πνευμονικού οιδήματος χορηγήθηκε ΜΒL (mannose-binding lectin) σε συνδυασμό με αντίσωμα MASP-2 (serine protease 2). H θρόμβωση πνευμόνων και ήπατος, καθώς και ο εμβολισμός, προκλήθηκαν με τη χρήση μονοκλωνικού αντισώματος (mAb) κατά του MCH τάξης Ι και αντισώματος κατά της MASP-2. Οι εμβολισμοί του ήπατος ευοδώθηκαν με mAb φωσφοτυροσίνης (pTyr) και αντιδράσεις ειδικών αντιγόνων κατά ελασσόνων αντιγόνων ιστοσυμβατότητας (mHA). Οι σχετικές εκφράσεις της MASP-2 και της pTyr επιβεβαιώθηκαν με κυτταρομετρία ροής (FCM).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το αντίσωμα κατά της MASP-2 προκάλεσε οξύ ενδοκυψελιδικό και περιβρογχοαγγειακό οίδημα, με χαρακτηριστικά ευρήματα αιμολυτικών ερυθροκυτταρικών κυλίνδρων, κυτταρική ενεργοποίηση τύπου ΙΙ με έκκριση μεμβρανικών σωμάτων (Lb) και αυξημένη αποκρινική έκκριση των κυττάρων Clara. Το mAb κατά του MHC τάξης I και το Ab κατά της MASP-2 προκάλεσαν βαριά θρόμβωση πνεύμονα και ήπατος, καθώς και εμβολισμό. Οι ανοσοϊστοχημικά χρωματισμένες μικροφωτογραφίες ηλεκτρονικού μικροσκοπίου των κυψελιδικών κυττάρων τύπου Ι έδειξαν μια άλλη ταχεία ενεργοποίηση της MASP-2, ενώ η άλλη MASP-2 καταστράφηκε από το Ab κατά της MASP-2. Στο ήπαρ όπου ενέθηκε αντίσωμα κατά της pTyr, τα ηπατοκύτταρα παρουσίασαν εκλεκτική απόπτωση με διαταραχές της συσκευής Golgi. Η θρόμβωση του ήπατος που επιβαρύνθηκε από απόρριψη του θήλεος δότη από τα ειδικά mHA του άρρενος, συνδυαζόταν με διάταση των ηπατικών φλεβών. Η νατριούχος ηπαρίνη αύξησε την έκκριση πνευμονικού επιφανειοδραστικού παράγοντα (surfactant, Lb). Ο χημειοτακτικός αναστολέας κατέστειλε τις χημειοκίνες, οι οποίες προάγονται από κυτταροκίνες που αυξήθηκαν από το Ab κατά της pTyr.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Πνευμονικό οίδημα και θρόμβωση προκαλούνται από τα αντισώματα κατά της MASP-2 και κατά των αντιγόνων του MHC τάξης Ι. Η χορήγηση mAb κατά της PTyr mAb αύξησε την ηπατική θρόμβωση λόγω διαταραχών της τυροσινικής κινάσης, στην οποία οι ανοσιακές αντιδράσεις κατά του mHA συνοδεύονται από αυξημένη ηπατική θρόμβωση.

Λέξεις ευρετηρίου: Εμβολισμός ήπατος, Mannose-binding lectin (MBL)-associated serine protease 2, Πνευμονική θρόμβωση, Πνευμονικό οίδημα, Τυροσινική κινάση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής