Τελ. ενημέρωση:

   15-Jul-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2011, 555-560

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Oι συγκρούσεις μέσα στο χώρο της μονάδας εντατικής θεραπείας

M. Κούρτη,1,2 Θ. Κατοστάρας,2 Γ. Φιλντίσης,2 Γ. Καλλέργης,2 Ε. Χριστοφίλου,1 Ι. Φλώρος1
1Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ΓΝΑ «Λαϊκό», Αθήνα
2Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Οι συχνότερες αιτίες των συγκρούσεων που προκαλούνται μέσα στο χώρο της μονάδας εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) είναι συνήθως αποτέλεσμα των διαφωνιών που προκύπτουν σχετικά με τους στόχους και τα αποτελέσματα της ακολουθούμενης θεραπείας. Τέτοιες συγκρούσεις μπορεί να ξεσπάσουν είτε ανάμεσα στη ΜΕΘ και τα εξωτερικά, συνεργαζόμενα με αυτή τμήματα, είτε μεταξύ των μελών του προσωπικού που εργάζονται στη Μονάδα και, τέλος, ανάμεσα στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και τους συγγενείς των νοσηλευόμενων ασθενών. Τα δύο πρώτα είδη είναι αυτά που συνήθως αποτελούν το έναυσμα για τη δημιουργία συγκρούσεων μεταξύ προσωπικού και συγγενών. Ανεξάρτητα όμως από το είδος της επερχόμενης σύγκρουσης, είναι πλέον γενικά αποδεκτό ότι η διαχείριση και η όλη αντιμετώπισή τους αποτελεί θέμα ζωτικής σημασίας για να αποφευχθεί το επιπρόσθετο άγχος και stress που δημιουργείται και να προωθηθεί η όσο το δυνατόν καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη παροχή φροντίδας μιας ΜΕΘ προς τον ασθενή της.

Λέξεις ευρετηρίου: Λήψη απόφασης, ΜΕΘ, Οικογενειακό περιβάλλον, Συγγενείς, Συγκρούσεις.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής