Τελ. ενημέρωση:

   15-Jul-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2011, 523-528

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ιατρική εκπαίδευση στα Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής

Σ. Παπαδάτος,1 Γ. Δημολιάτης2
1Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΣΚΟΠΟΣ Η ιατρική εκπαίδευση (ΙΕ), ως ιδιαίτερο γνωστικό αντικείμενο του πώς διδάσκεται και κυρίως του πώς μαθαίνεται η Ιατρική, κερδίζει σιγά-σιγά έδαφος και στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για τη διδασκαλία της Ιατρικής (medical teaching/teachers) αλλά για τη διδασκαλία της διδασκαλίας της Ιατρικής (medical education/educators). Δεν είναι σοφό να ξαναανακαλύπτεις τον τροχό. Τι σχετικό με ΙΕ έχει ήδη δημοσιευτεί στον εγχώριο τύπο; Μια συγκεκριμένη ανάλυση της συγκεκριμένης πραγματικότητας της ΙΕ στην Ελλάδα θα άρχιζε από αυτό. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η καταγραφή όλων των σχετικών με ΙΕ δημοσιεύσεων στα περιοδικά της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών (ΙΕΑ) Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής (ΑΕΙ) και Αρχεία Ιατρικών Εταιρειών (ΑΙΕ).

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Έγινε αποδελτίωση όλων των τευχών των παραπάνω περιοδικών μέχρι και το τρέχον, 4ο τεύχος, του 27ου τόμου των ΑΕΙ (Ιούλιος–Αύγουστος 2010). Σε ηλεκτρονική μορφή υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα τεύχη των ΑΕΙ από και το τεύχος 4 του 16ου τόμου (Ιούλιος–Αύγουστος 1999). Για όλα τα προηγούμενα τεύχη, η αναζήτηση έγινε στη Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στη Βιβλιοθήκη της ΙΕΑ. Μελετήθηκαν τα περιεχόμενα κάθε τεύχους, απ' όπου εντοπίστηκαν τα σχετικά με ΙΕ άρθρα. Ακολούθησε η μελέτη των περιλήψεων και, τελικά, η καταγραφή μόνον όσων είχαν αυστηρά σχέση με ΙΕ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το πρώτο τεύχος των ΑΙΕ κυκλοφόρησε το πρώτο τρίμηνο του 1975. Τα ΑΕΙ αποτελούν μετονομασία και συνέχεια των ΑΙΕ από το Φεβρουάριο του 1984. Σε σύνολο 36 τόμων, βρέθηκαν 47 δημοσιεύσεις ΙΕ (1,28/έτος). Η πρώτη εντοπίστηκε στο δεύτερο τεύχος του 5ου τόμου (1979), ενώ η τελευταία στο 3ο τεύχος του 27ου τόμου (2010). Στα 9 έτη της ύπαρξής τους, τα ΑΙΕ παρουσίασαν 16 δημοσιεύσεις ΙΕ (1,8/έτος), ενώ στα 26 έτη ζωής τους τα ΑΕΙ παρουσίασαν 31 (1,2/έτος). Παρέχεται ο πλήρης βιβλιογραφικός κατάλογος των δημοσιεύσεων, περιλαμβανομένων και 6 που έγιναν πρόσφατα δεκτές και βρίσκονται υπό δημοσίευση (2010).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Παρά το γεγονός ότι τα ΑΙΕ και τα ΑΕΙ είναι ιατρικά περιοδικά και όχι περιοδικά ΙΕ, η ΙΕ αποτέλεσε πεδίο μελέτης στις σελίδες τους. Η παρούσα καταγραφή του εν λόγω πεδίου θα φανεί χρήσιμη σε όσους σκοπεύουν να εντρυφήσουν στην εκπαίδευση φοιτητών και νέων ιατρών, αποτελώντας μια βάση να κτίσουν παραπέρα στο οικοδόμημα της ΙΕ. Η επέκταση της αποδελτίωσης σε όλα τα ελληνικά περιοδικά όλων των επιστημών υγείας θα συνέβαλε στην καλύτερη οργάνωση της ήδη υπάρχουσας ελληνικής βιβλιογραφίας ΙΕ, ώστε στο εξής να μην αγνοείται από τους μελετητές της ΙΕ στη χώρα μας.

Λέξεις ευρετηρίου: Αποδελτίωση, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, Αρχεία Ιατρικών Εταιρειών, Ιατρική εκπαίδευση, Ιατρικά περιοδικά.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής