Τελ. ενημέρωση:

   15-Jul-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2011, 520-522

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Απόφραξη εντέρου από μάζα ασκαρίδων: Αναφορές από την Ταϊλάνδη

V. Wiwanitkit
Wiwanitkit House, Bangkhae, Bangkok, Ταϊλάνδη

ΣΚΟΠΟΣ Η απόφραξη του εντέρου λόγω της ασκαρίασης αποτελεί σπάνια κλινική εκδήλωση. Η απόφραξη του εντέρου είναι αρκετά σπάνια, επειδή ο αυλός αυτού είναι αρκετά ευρύς. Η απόφραξη από μάζα ασκαρίδων είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, ενώ αναφέρεται σπάνια στη βιβλιογραφία. Στο παρόν άρθρο γίνεται ανασκόπηση του συγκεκριμένου προβλήματος στην τροπική αυτή χώρα, την Ταϊλάνδη.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Έγινε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας από μια βάση δεδομένων με δημοσιευμένες μελέτες σε περιπτώσεις εντερικής απόφραξης λόγω μάζας ασκαρίδων στην Ταϊλάνδη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η απόφραξη εμφανίζεται κυρίως στην παιδική ηλικία, ενώ υπάρχει ανάγκη προσδιορισμού των κυριοτέρων σημείων και συμπτωμάτων της εκδήλωσής της.

Λέξεις ευρετηρίου: Απόφραξη εντέρου, Ασκαρίαση, Μάζα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής