Τελ. ενημέρωση:

   15-Jul-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2011, 439-449

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Κλινικές εκδηλώσεις λόγω διαταραχής της κινητικής των κυττάρων της κοκκιώδους σειράς
Ιδιoσυστασιακή ακοκκιοκυτταραιμία

Γ.Χρ. Μελέτης, Λ. Παπαγεωργίου
Αιματολογική Κλινική και Μονάδα Μεταμοσχεύσεως Μυελού των Οστών,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Αθήνα

Τα δεδομένα που αφορούν στον επιπολασμό της Helicobacter pylori (H. pylori) λοίμωξης σε ασθενείς ποικίλων τύπων γλαυκώματος παρουσιάζουν γεωγραφικές και εθνικές ομοιότητες ή διαφορές, φαίνεται δε ότι Περιγράφεται η κινητική των κυττάρων της κοκκιώδους σειράς, οι λειτουργίες και η απόπτωση των πολυμορφοπυρήνων, ο μεταβολισμός διαφόρων φαρμάκων από τα κύτταρα της κοκκιώδους σειράς, καθώς και διάφορα φάρμακα που προκαλούν διαταραχές των πολυμορφοπυρήνων. Επίσης, γίνεται αναφορά στους μηχανισμούς πρόκλησης ιδιοσυστασιακής ακοκκιοκυτταραιμίας από αμινοπυρίνη, κλοζαπίνη και αμιωδαρόνη.

Λέξεις ευρετηρίου: Ακοκκιοκυτταραιμία, Αμινοπυρίνη, Αμιωδαρόνη, Κινητική κοκκιώδους σειράς, Κλοζαπίνη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής