Τελ. ενημέρωση:

   31-Jan-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2011, 89-102

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πλήρης αναγέννηση του παγκρέατος, περιλαμβανομένων των νησιδίων του Langerhans,
των κυττάρων των αδενοκυψελών, των κυττάρων του κέντρου των κυψελών,
των διάμεσων και των εκκριτικών κυττάρων των πόρων σε ποντίκια Lewis

T. Nakatsuji
Department of Transfusion Cell Therapy, Hamamatsu University, School of Medicine, Hamamatsu, Ιαπωνία

ΣΚΟΠΟΣ Ιn vivo επεξήγηση συστημάτων για την πλήρη αναγέννηση του παγκρέατος σε μοντέλα ζώων.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Με τη χρήση μόνο ομοιογονιδιακών ποντικών Lewis έγινε μεταμόσχευση ήπατος, μυελού των οστών με οστό, πήγματος μυελού των οστών ή μη παρεγχυματικών ηπατικών κυττάρων στο πάγκρεας του ξενιστή. Επί πλέον, έγινε έγχυση στο σπλήνα του ξενιστή είτε μονοκλωνικού αντισώματος IGF-1R είτε αντισώματος VEGF. Τα πειραματόζωα παρακολουθήθηκαν για 5,5−6 μήνες. Μετρήθηκε η IGFBP2 σε αιμοποιητικά μονοπύρηνα κύτταρα και σε κύτταρα του παγκρέατος με κυτταρομετρία ροής. Επίσης, εφαρμόστηκαν αναλύσεις με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο για τις εμβρυολογικές μελέτες του αναγεννώμενου παγκρέατος.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η πλήρης αναγέννηση του παγκρέατος, περιλαμβανομένων αφ' ενός των ενδοκρινών και αφ' ετέρου των εξωκρινών κυττάρων, επιβεβαιώθηκε σε 2 (50%) από τα 4 θηλυκά ποντίκια που έλαβαν μοσχεύματα πήγματος μυελού των οστών και αντίσωμα VEGF, σε 1 (17%) από τα 6 άρρενα ποντίκια που έλαβαν μοσχεύματα πλήρους ήπατος και μονοκλωνικό αντίσωμα IGF-1R, καθώς και σε 3 (60%) από τα 5 άρρενα ποντίκια που έλαβαν μη παρεγχυματικά ηπατικά μοσχεύματα και αντίσωμα VEGF. Στην κυτταρομετρία ροής, αυξήθηκαν τα ασθενώς θετικά IGFBP2 κύτταρα λόγω της παλίνδρομης ενεργοποίησης από την έγχυση του μονοκλωνικού αντισώματος IGF-1R. Επίσης, στα β-κύτταρα των νησιδίων εκφράστηκε η IGFBP2. Μικρότερα νησιδιακά κύτταρα σε σχέση με τα ερυθροκύτταρα αναγεννήθηκαν στα αγγεία και αναπτύχθηκαν και εξωαγγειακά. Ένα μικρότερο κύτταρο του κέντρου των κυψελών σε σχέση με ένα ερυθρό αναγεννήθηκε σε ένα τριχοειδές, τα τοιχώματα του οποίου καταστράφηκαν μετά από την πλήρη ανάπτυξη. Τα κύτταρα των κυψελών πολλαπλασιάστηκαν με μίτωση, όπως τα φυσιολογικά εκτός των αιμοφόρων αγγείων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα μοσχεύματα των μη παρεγχυματικών ηπατικών κυττάρων και των πηγμάτων μυελού των οστών έχουν όμοιο αποτέλεσμα στην αναγέννηση του παγκρέατος. Αρχέγονα κύτταρα από το μυελό των οστών του ξενιστή μετακινούνται στα μοσχεύματα, με αποτέλεσμα την πλήρη αναγέννηση του παγκρέατος.

Λέξεις ευρετηρίου: IGFBP2, IGF-1R, Μη παρεγχυματικά ηπατικά μοσχεύματα, Πλήρης παγκρεατική αναγέννηση, VEGF.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής