Τελ. ενημέρωση:

   31-Jan-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2011, 83-88

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μαλονδιαλδεΰδη και επίπεδα ιχνοστοιχείων σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

M. Salem,1 S. Kholoussi,2 N. Κholoussi,2 R. Fawzy2
1Chemical Pathology Department, University of Cairo,
2Department of Immunogenetics, National Research Center, Cairo, Αίγυπτος

ΣΚΟΠΟΣ Η διευκρίνιση του ρόλου της μαλονδιαλδεΰδης (MDA), του ψευδαργύρου, του χαλκού, του χρωμίου, του μαγνησίου και του σεληνίου σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) τύπου 2.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Μελετήθηκαν 50 ασθενείς με ΣΔ τύπου 2, καθώς και 15 υγιή άτομα συμβατά ως προς την ηλικία και το φύλο, που χρησίμευσαν ως ομάδα ελέγχου. Οι ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 ταξινομήθηκαν σε δύο ομάδες: Ομάδα 1: 20 άτομα με ΣΔ τύπου 2 χωρίς επιπλοκές και ομάδα 2: 30 διαβητικοί τύπου 2 που είχαν επιπλοκές. Σε όλα τα άτομα μετρήθηκε το πρωινό σάκχαρο νηστείας, η χοληστερόλη, τα τριγλυκερίδια, η HDL-c, η LDL-c, η HbAlc, η MDA, ο ψευδάργυρος, ο χαλκός, το χρώμιο, το μαγνήσιο και το σελήνιο του ορού.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ανευρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ της ομάδας 1, της ομάδας 2 και της ομάδας ελέγχου στις τιμές ψευδαργύρου, μαγνησίου, σεληνίου και MDA. Το σάκχαρο νηστείας παρουσίαζε υψηλή αρνητική συσχέτιση ως προς τις τιμές ψευδαργύρου και σεληνίου και σημαντικά στατιστική συσχέτιση με τα επίπεδα του χαλκού. Η HbA1c εμφάνιζε σημαντικά αρνητική συσχέτιση με τα επίπεδα ψευδαργύρου, μαγνησίου και σεληνίου και σημαντικά θετική συσχέτιση με τα επίπεδα του χαλκού. Η MDA παρουσίαζε σημαντική αύξηση, ενώ ο ψευδάργυρος, το μαγνήσιο και το σελήνιο σημαντική μείωση και στις δύο ομάδες των διαβητικών με ή χωρίς επιπλοκές σε σχέση με την ομάδα ελέγχου των υγιών ατόμων. Το μαγνήσιο βρέθηκε σημαντικά μειωμένο στους διαβητικούς χωρίς επιπλοκές σε σχέση με αυτούς που εμφάνιζαν επιπλοκές. Η MDA παρουσίαζε σημαντικά θετική συσχέτιση με το χαλκό και σημαντική υψηλά αρνητική συσχέτιση με τις τιμές ψευδαργύρου, μαγνησίου και σεληνίου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Διάφορα ιχνοστοιχεία, καθώς και η MDA, πρέπει να διαδραματίζουν ρόλο ως συμπαράγοντες στην παθογένεια και τις επιπλοκές του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2. Η χορήγηση ιχνοστοιχείων και αντιοξειδωτικών ουσιών πιθανόν να είναι χρήσιμα στην αντιμετώπιση αυτής της πολύπλοκης διαταραχής.

Λέξεις ευρετηρίου: Μαγνήσιο, Μαλονδιαλδεΰδη, Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, Σελήνιο, Χαλκός, Χρώμιο, Ψευδάργυρος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής