Τελ. ενημέρωση:

   30-Jan-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2011, 70-78

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συγκριτική αξιολόγηση οργανωσιακής κουλτούρας μονάδων υγείας

Α. Καστανιώτη,1 E. Σιουρούνη,1 Γ. Μαυριδόγλου,1 Ν. Πολύζος2
1Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καλαμάτας, Καλαμάτα
2Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή

ΣΚΟΠΟΣ Η οργανωσιακή κουλτούρα αποτελεί μια σημαντική μεταβλητή στη διοίκηση των μονάδων υγείας. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αποτύπωση των διαστάσεων της οργανωσιακής κουλτούρας που διέπει τα δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η μελέτη διεξήχθη σε 10 νοσοκομεία της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας με τη συμμετοχή 500 εργαζομένων. Από τα 500 ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν, απάντησαν 332 εργαζόμενοι (66% ποσοστό ανταπόκρισης), από τους οποίους 44% κατείχαν διευθυντική θέση στην ιατρική υπηρεσία, 34% στη νοσηλευτική υπηρεσία και το υπόλοιπο 22% στη διοικητική υπηρεσία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τις αντιλήψεις των διευθυντικών στελεχών, τα χαρακτηριστικά της εργασίας που φαίνεται να αναδεικνύονται ως σημαντικότερα είναι η προσοχή, ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, η δικαιοσύνη, η ακρίβεια, η ατομική υπευθυνότητα, η καλή οργάνωση, η έμφαση στην ποιότητα, ο προσανατολισμός στους ανθρώπους, η ευελιξία και η προσοχή στις λεπτομέρειες, ενώ ως λιγότερο σημαντικά αναδεικνύονται η πολύωρη εργασία και η προαγωγή της επιθετικότητας. Από την άλλη πλευρά, ο οργανισμός, σύμφωνα με τις αντιλήψεις των εργαζομένων, φαίνεται να δίνει έμφαση σε χαρακτηριστικά που δεν βρίσκονται σε υψηλές θέσεις των προσδοκιών των εργαζομένων και, συγκεκριμένα, προάγει την προσαρμοστικότητα, την προβλεψιμότητα, καθώς και τη διάθεση για πολύωρη εργασία. Φαίνεται ότι η ηλικία, η θέση και η προϋπηρεσία των εργαζομένων επηρεάζει τις αντιλήψεις τους σχετικά με τις διαστάσεις της οργανωσιακής κουλτούρας, σε αντίθεση με το φύλο και την ειδικότητα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα δημόσια νοσοκομεία της Πελοποννήσου δεν φαίνεται να διέπονται από μια ισχυρή σε ένταση και έκταση κουλτούρα. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις των στελεχών, διαπιστώνεται ότι υπάρχει χάσμα μεταξύ της ιδανικής και της υφιστάμενης οργανωσιακής κουλτούρας.

Λέξεις ευρετηρίου: Οργανωσιακό κλίμα, Οργανωσιακή κουλτούρα, Οργανωσιακή συμπεριφορά.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής