Τελ. ενημέρωση:

   01-Dec-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 27(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2010, 970-975

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Παρουσίαση οργάνωσης και διαχείρισης μαζικών κρουσμάτων γρίπης Α(Η1Ν1)ν
σε στρατόπεδο κατάταξης ναυτών

Χ. Μαρακάκη,1 Π. Ράπτη,2 Κ. Παπακωνσταντίνου2
1Α' Παθολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα
2Θεραπευτήριο Ναυτικής Βάσης «Κανελλόπουλος», Σκαραμαγκάς

ΣΚΟΠΟΣ Η κατάταξη των νέων στις ένοπλες δυνάμεις παρουσιάζει ιδιαίτερα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά. Ο συγχρωτισμός, η ομαδική διαβίωση σε περιορισμένους χώρους και η αυξημένη σωματική καταπόνηση κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ευνοούν την εμφάνιση και την ταχεία εξάπλωση των ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η περιγραφή της εμφάνισης επιδημίας γρίπης από το νέο ιό Α(Η1Ν1)v σε στρατόπεδο κατάταξης του Πολεμικού Ναυτικού και η συζήτηση της σκοπιμότητας χορήγησης αντι-ιικών φαρμάκων στο προσωπικό που εμπλέκεται με την κατάταξη.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Την 1η Σεπτεμβρίου του 2009 παρουσιάστηκαν 882 ναύτες προς κατάταξη. Από αυτούς, οι 385 παρέμειναν για προπαίδευση στη Ναυτική Βάση «Κανελλόπουλος» και οι 497 μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Εκπαίδευσης του Πόρου, με σκοπό την αποφυγή συγχρωτισμού. Έγινε μια αναδρομική μελέτη των χαρακτηριστικών της επιδημίας γρίπης Α(Η1Ν1)ν στη ναυτική βάση. Έλεγχος των δειγμάτων φαρυγγικού επιχρίσματος πραγματοποιήθηκε στο ινστιτούτο Pasteur με τη μέθοδο RT-PCR (real time reverse transcriptase-polymerase chain reaction) για την ανίχνευση του RNA του ιού.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ο συνολικός αριθμός των ασθενών που νοσηλεύτηκαν στο θεραπευτήριο ήταν 68 άτομα (17,66% επί του συνόλου), από τα οποία 14 διακομίστηκαν στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΝΝΑ) επειδή είχαν προδιαθεσικούς παράγοντες κινδύνου. Από τα 14 άτομα, στα 13 επιβεβαιώθηκε ο ιός της γρίπης Α(Η1Ν1)ν. Η συμπτωματολογία τους περιελάμβανε πυρετό, παραγωγικό βήχα, φαρυγγοδυνία, διαρροϊκές κενώσεις, μυαλγίες, κεφαλαλγία, ρίγη και αίσθημα κόπωσης. Οι ασθενείς απομονώθηκαν σε ειδικούς θαλάμους. Ο μέσος όρος ηλικίας των νοσηλευομένων ήταν 23 ετών, η μέγιστη θερμοκρασία τους ανήλθε στους 39,5°C, ενώ η μέση διάρκεια νοσηλείας ήταν 7 ημέρες. Η ένταση της συμπτωματολογίας χαρακτηρίστηκε από ήπια έως μέτρια. Δεν νόσησε κάποιος από το μόνιμο προσωπικό της Βάσης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η περιγραφείσα επιδημία γρίπης αποτέλεσε ένα καλό παράδειγμα αναφορικά τόσο με την επιδημιολογία όσο και με τον τρόπο αντιμετώπισής της, για τη διαχείριση ανάλογων επιδημιών στο μέλλον. Με την προϋπόθεση της έγκαιρης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού, καθώς και της αυστηρής τήρησης των μέτρων απομόνωσης των ασθενών, δεν θεωρείται αναγκαία η προληπτική αντι-ιική αγωγή στο μόνιμο προσωπικό στρατιωτικής μονάδας όπου διαπιστώνεται επιδημία γρίπης Α/Η1Ν1.

Λέξεις ευρετηρίου: Γρίπη Α(Η1Ν1)ν, Επιδημία, Κέντρο κατάταξης, Οσελταμιβίρη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής