Τελ. ενημέρωση:

   01-Dec-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 27(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2010, 956-962

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συσχέτιση επιπέδων αντιοξειδωτικών ουσιών στο αίμα και στα ούρα με την ηλικία

E. Λυμπεράκη, Φ. Ελευθερίου, Σ. Μήτκα, Γ. Μαυροπούλου, Χ. Πέτρου
Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

ΣΚΟΠΟΣ H συσχέτιση της αντιοξειδωτικής ικανότητας του οργανισμού με την ηλικία έχει γίνει από λίγους ερευνητές και έχει οδηγήσει σε αντικρουόμενα αποτελέσματα, τα οποία εξαρτώνται σημαντικά από το είδος του αντιοξειδωτικού που προσδιορίζεται και την τεχνική που εφαρμόζεται. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η ολική αντιοξειδωτική ικανότητα του οργανισμού, όπως αυτή προσδιορίζεται με τη μέτρηση της αναστολής οξείδωσης του 2,2΄-αζινοδις (3-αιθυλβενζοθειαζολινο)-6-σουλφονικού οξέος (ABTS) από το σύστημα ferryl μυοσφαιρίνης-H2O2 σε διάφορες ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού της Θεσσαλονίκης. Ο προσδιορισμός έγινε σε ορό αίματος και ούρα, προκειμένου να αξιολογηθεί το είδος του βιολογικού υγρού που μπορεί να δώσει σαφή εικόνα της αντιοξειδωτικής ικανότητας του οργανισμού.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ H αντιοξειδωτική ικανότητα του ορού εξετάστηκε σε 118 εθελοντές, κατοίκους του νομού Θεσσαλονίκης. Από όλους τους εθελοντές συμπληρώθηκε ειδικό ερωτηματολόγιο σχετικά με την ηλικία, το φύλο, τον τρόπο ζωής, τον τόπο κατοικίας, το είδος εργασίας, τις διατροφικές συνήθειες και το κάπνισμα. Οι συστηματικοί καπνιστές εξαιρέθηκαν από την παρούσα μελέτη. Τα άτομα χωρίστηκαν ηλικιακά ως εξής: Ομάδα 5−17 ετών (5 άτομα), ομάδα 18−35 ετών (55 άτομα), ομάδα 36−60 ετών (30 άτομα) και ομάδα 61−90 ετών (28 άτομα). Σε 87 άτομα που επιλέχθηκαν τυχαία και από τις τέσσερις ομάδες έγινε προσδιορισμός ολικών αντιοξειδωτικών στα ούρα και συσχέτιση των αποτελεσμάτων με εκείνα του ορού. Για τη μέτρηση της αντιοξειδωτικής ικανότητας του ορού και των ούρων προσδιορίστηκε η επίδραση της προσθήκης 10 μL αραιωμένου 1/10 ορού ή 10 μL αραιωμένου 1/15 ούρων στην οξείδωση του ABTS από το σύστημα ferryl μυοσφαιρίνης-H2O2 με το kit αντιοξειδωτικής δοκιμασίας της Cayman.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση της αντιοξειδωτικής ικανότητας του ορού με το φύλο. Επίσης, δεν προέκυψαν διαφορές μεταξύ των μη καπνιστών και εκείνων που δήλωσαν ότι κάπνιζαν έως τρία τσιγάρα την ημέρα. Τα αποτελέσματα έδειξαν σταδιακή αύξηση της ολικής αντιοξειδωτικής ικανότητας τόσο του ορού όσο και των ούρων έως την ηλικιακή ομάδα των 36−60 ετών, που ακολουθήθηκε από μικρή μείωση στον ορό, καθώς και μικρή αύξηση στα ούρα στην ομάδα των 61−90 ετών. Σημαντική μεταβολή στη συγκέντρωση ολικών αντιοξειδωτικών τόσο στον ορό (αύξηση 79%, p=0,000) όσο και στα ούρα (αύξηση 83%, p=0,000) παρατηρήθηκε μεταξύ της ομάδας 18−35 ετών και της ομάδας 36−60 ετών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η εκτίμηση της ολικής αντιοξειδωτικής ικανότητας του ορού και των ούρων με τη μέθοδο οξείδωσης του ABTS από το σύστημα ferryl μυοσφαιρίνης-H2O2 δείχνει αύξηση με την πάροδο της ηλικίας, γεγονός που θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπ' όψη κατά την αποτίμηση της ολικής αντιοξειδωτικής ικανότητας σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις.

Λέξεις ευρετηρίου: Αντιοξειδωτικά, Ηλικία, Οξειδωτικό stress, Ορός, Ούρα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής