Τελ. ενημέρωση:

   01-Dec-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 27(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2010, 953-955

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σύγκριση κόστους μεταξύ της συσκευής POCT και του κλασικού αναλυτή αυτής
για τον προσδιορισμό της αιμοσφαιρίνης A1c

V. Wiwanitkit
Thai Diabetic POCT Forum Coordinator, Thailand

ΣΚΟΠΟΣ Τα επίπεδα της αιμοσφαιρίνης A1c είναι χρήσιμα για τον έλεγχο των επιπέδων σακχάρου στους διαβητικούς ασθενείς. Μελετάται το κόστος προσδιορισμού της αιμοσφαιρίνης A1c με τη συσκευή παρά την κλίνη του ασθενούς (POCT) και με τον κλασικό αναλυτή για τον προσδιορισμό της.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Έγινε υπολογισμός του κόστους του μοντέλου DCA σε σχέση με το D10, που χρησιμοποιείται στην Ταϊλάνδη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Φαίνεται ότι το άμεσο κόστος του DCA είναι υψηλότερο σε σχέση με αυτό του D10, ενώ το έμμεσο κόστος του DCA είναι χαμηλότερο σε σχέση με εκείνο του D10. Το συνολικό κόστος του DCA είναι χαμηλότερο από αυτό του D10.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το συνολικό κόστος για τον προσδιορισμό της αιμοσφαιρίνης A1c με τη μέθοδο POCT (DCA) είναι χαμηλότερο και η χρήση της εν λόγω μεθόδου είναι οικονομικά συμφέρουσα.

Λέξεις ευρετηρίου: Αιμοσφαιρίνη A1c, Αναλυτής, Κόστος, POCT.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής