Τελ. ενημέρωση:

   01-Dec-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 27(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2010, 937-943

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Δείκτες παχυσαρκίας, διατροφικοί και άλλοι παράγοντες
σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αστικών περιοχών του νομού Αττικής

Ι. Κυριαζής,1 Μ. Ρεκλείτη,2 Μ. Σαρίδη2
1Β΄ Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Ιατρείο, Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας», Βούλα
2Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, Κόρινθος

ΣΚΟΠΟΣ Η παιδική παχυσαρκία αυξάνει συνεχώς σε όλες τις αναπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση του επιπολασμού υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αττικής.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Μελετήθηκαν 2.374 μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (1.206 αγόρια και 1.168 κορίτσια). Για τη μελέτη χρησιμοποιήθηκε σταθμισμένο ανώνυμο ερωτηματολόγιο, εγκεκριμένο από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στον υπό μελέτη πληθυσμό, το ποσοστό των υπέρβαρων παιδιών ανερχόταν στο 23,9% και των παχύσαρκων στο 7,3%, ενώ κεντρικού τύπου παχυσαρκία παρουσίαζε το 35,5%. Τα αγόρια ήταν παχύσαρκα σε μεγαλύτερο ποσοστό απ' ό,τι τα κορίτσια (9,2% έναντι 5,3%, p<0,05), αλλά και στα δύο φύλα δεν υπήρχαν διαφορές ως προς την κεντρικού τύπου παχυσαρκία (36,6% έναντι 34,3%, p=0,48). Οι δείκτες παχυσαρκίας μειώνονταν με την πρόοδο της ηλικίας και η μείωση αυτή φάνηκε να σχετίζεται θετικά και με την αύξηση της σωματικής δραστηριότητας. Οι διατροφικές συνήθειες που βρέθηκαν να έχουν θετική συσχέτιση με την παχυσαρκία ήταν η μη λήψη πρωινού, η μη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, η κατανάλωση ψωμιού και η κατανάλωση αναψυκτικών. Η συχνότητα διατροφής σε ταχυφαγεία συσχετίστηκε επίσης θετικά με την κεντρικού τύπου παχυσαρκία. Ο υγιεινός τρόπος διατροφής των παιδιών στο σχολείο συσχετίστηκε με μικρότερα ποσοστά γενικευμένης και κεντρικού τύπου παχυσαρκίας, ενώ οι ώρες ενασχόλησης με την τηλεόραση συσχετίστηκαν θετικά με όλες τις μορφές παχυσαρκίας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το ποσοστό των παιδιών που βρέθηκαν υπέρβαρα ή παχύσαρκα είναι υψηλό, με το ποσοστό παχύσαρκων αγοριών να είναι μεγαλύτερο σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Παρατηρήθηκε σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) των παιδιών και της συχνής κατανάλωσης έτοιμου γρήγορου φαγητού, καθώς επίσης και της πολύωρης ενασχόλησης με την τηλεόραση.

Λέξεις ευρετηρίου: Διατροφή, Παιδική παχυσαρκία, Σωματική δραστηριότητα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής