Τελ. ενημέρωση:

   01-Dec-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 27(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2010, 918-923

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συγκριτική διερεύνηση της ποιότητας ζωής ασθενών μετά από ενδαγγειακή (EVAR)
ή ανοικτή χειρουργική αποκατάσταση ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής

Γ. Πιερράκος,1 I. Πατέρας,2 Β. Τζιλαλής,3 M. Λαζαρίδης,2 Κ. Σιμόπουλος,2 Ι. Νταγιαντάς,4 Β. Κατσίκας,4 M. Σαρρής,1 Ι. Υφαντόπουλος5
1ΤΕΙ Αθήνας, Αθήνα
2Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη
3401 Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα
4ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα
5Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της έρευνας ήταν η συγκριτική διερεύνηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής των ασθενών που έχουν υποβληθεί είτε σε ενδαγγειακή (EVAR) είτε σε ανοικτή χειρουργική αποκατάσταση ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 2005−2006 σε τμήματα αγγειοχειρουργικής νοσοκομείων της Αθήνας (Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς»), της Θεσσαλονίκης (Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο») και της Αλεξανδρούπολης (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης). Η συλλογή των δεδομένων των ασθενών έγινε σε χρονικό διάστημα 3−6 μηνών. Στον πληθυσμό μελέτης συμπεριελήφθησαν δύο ομάδες ασθενών: (α) 42 ασθενείς με ενδαγγειακή αποκατάσταση ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής και (β) 27 ασθενείς με χειρουργική (ανοικτή) αποκατάσταση ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το όργανο-εργαλείο «επισκόπηση υγείας SF-36».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι ασθενείς με ενδαγγειακή αποκατάσταση βαθμολογούσαν με χαμηλότερη τιμή την ποιότητα ζωής στη δεκάβαθμη κλίμακα (μέση τιμή=6,88, τυπική απόκλιση=1,87), σε σχέση με τους ασθενείς με ανοικτή αποκατάσταση (μέση τιμή=8,33, τυπική απόκλιση=1,36). Αντίστοιχα, οι ασθενείς που είχαν υποβληθεί στην ανοικτή χειρουργική μέθοδο σημείωναν υψηλότερες τιμές σε όλες τις κλίμακες της επισκόπησης υγείας SF-36 έναντι των ασθενών που είχαν υποβληθεί στην ενδοαυλική μέθοδο αποκατάστασης EVAR.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αν και η ενδαγγειακή μέθοδος σχετίζεται με σύντομη και λιγότερο παρεμβατική νοσοκομειακή πορεία και λιγότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές, οι ασθενείς με ενδαγγειακή αντιμετώπιση εμφάνισαν χαμηλότερες τιμές των παραμέτρων της ποιότητας ζωής 6 μήνες μετά από την παρέμβαση, συγκρινόμενοι με τους ασθενείς της ανοικτής/κλασικής μεθόδου.

Λέξεις ευρετηρίου: Ενδαγγειακό, Κοιλιακό αορτικό ανεύρυσμα, Ποιότητα ζωής, SF-36.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής