Τελ. ενημέρωση:

   10-May-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 27(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2010, 215-221

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεταβολικός έλεγχος στους διαβητικούς ασθενείς που επισκέπτονται τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Α. Γκίκας,1 Ν. Τσακουντάκης,2 Δ. Μιχάλης,3 Α. Σωτηρόπουλος,4,5 Α. Παπαζαφειροπούλου,5 Β. Παστρωμάς,4 Ε. Μωρέτη,1 Δ. Γαρύφαλλος,1 Σ. Παππάς5
1Κέντρο Υγείας Καλυβίων, Καλύβια Αττικής
2Περιφερειακό Ιατρείο Μαλίων, Μάλια Κρήτης
3Κέντρο Υγείας Αλιάρτου, Αλίαρτος Βοιωτίας
4Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, Σαλαμίνα Αττικής
5Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, Νίκαια, Πειραιάς

ΣΚΟΠΟΣ Η εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των θεραπευτικών στόχων που αφορούν στη ρύθμιση του σακχάρου αίματος, των λιπιδίων και της αρτηριακής πίεσης στους διαβητικούς ασθενείς.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Μελετήθηκαν συνολικά 673 διαβητικά άτομα (353 γυναίκες και 320 άνδρες) που είχαν επισκεφθεί 4 μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) κατά τη διάρκεια της περιόδου 2007-2008. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε από τα αρχεία των ασθενών. Το 99% των διαβητικών ατόμων έπασχαν από διαβήτη τύπου 2 και είχαν τα εξής χαρακτηριστικά: μέση ηλικία 66±9 έτη, διάρκεια νόσου 9±8 έτη, δείκτης μάζας σώματος 31±5 kg/m2.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η μέση τιμή της HbA1c ήταν 7,1±1,2%. Ο γλυκαιμικός έλεγχος ήταν καλός (HbA1c <7%) στο 52% των διαβητικών ασθενών, ικανοποιητικός (HbA1c=7-7,9%) στο 31% και ανεπαρκής (HbA1c >=8%) στο 17%. Η μέση τιμή της συστολικής αρτηριακής πίεσης ήταν 138±15 mmHg και της διαστολικής 79±9 mmHg. Ο θεραπευτικός στόχος (<130/80 mmHg) επιτυγχανόταν στο 24% του πληθυσμού της μελέτης. Όσον αφορά στο λιπιδαιμικό προφίλ, το 38% των ασθενών είχε LDL χοληστερόλη (LDL-Χ) <100 mg/dL, το 61% είχε ολική χοληστερόλη <200 mg/dL, το 62% είχε τιμές τριγλυκεριδίων <150 mg/dL και το 64% των ασθενών είχε τη HDL χοληστερόλη σε επιθυμητά επίπεδα (>40 στους άνδρες, >50 mg/dL στις γυναίκες). Μόνο το 7% των διαβητικών ασθενών επιτύγχανε και τους τρεις θεραπευτικούς στόχους (για την HbA1c, την LDL-Χ και την αρτηριακή πίεση). H πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι μεταξύ των βασικών παραγόντων που σχετίζονται με την επίτευξη των υποκείμενων θεραπευτικών στόχων συγκαταλέγονται η παχυσαρκία, η διάρκεια του διαβήτη και ο τόπος διαμονής.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι η ρύθμιση του σακχάρου αίματος, των λιπιδίων και ιδίως της αρτηριακής πίεσης είναι πλημμελής σε ένα σημαντικό ποσοστό των διαβητικών ασθενών της ΠΦΥ. Συνεπώς, απαιτούνται περισσότερο αποτελεσματικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση του μεταβολικού ελέγχου σε αυτούς τους ασθενείς.

Λέξεις ευρετηρίου: Γλυκαιμικός έλεγχος, Διαβήτης, Λιπιδαιμικός έλεγχος, Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, Ρύθμιση αρτηριακής πίεσης.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής