Τελ. ενημέρωση:

   10-May-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 27(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2010, 208-214

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κατανάλωση αντιβιοτικών σε μαιευτήριο. Καταγραφή τριών χρόνων

Π. Φλεβάρη,1 Β. Μπεντούλη,2 Ε. Καδά,2 Ε. Ζώρου,2 Μ.Α. Σταμούλη,2 Ι. Ελευσινιώτης,2 Α. Τσακρής,1 Γ. Σαρόγλου2
1Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου», Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η συλλογή αξιόπιστων στοιχείων από την καταγραφή και την αξιολόγηση της κατανάλωσης αντιβιοτικών στο μαιευτήριο έγινε με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης φαρμακευτικής αγωγής. Η μελέτη διεξήχθη στο πλαίσιο οργάνωσης προγράμματος ελέγχου νοσοκομειακών λοιμώξεων, με μεθοδολογία που να παρέχει τη δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων με αυτά άλλων νοσοκομείων.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η συλλογή των στοιχείων βασίστηκε στα ηλεκτρονικά αρχεία του φαρμακείου του μαιευτηρίου, που περιλαμβάνουν όλα τα συνταγογραφούμενα αντιβιοτικά. Τα στοιχεία κατηγοριοποιήθηκαν με βάση τη χημική τους ουσία και τον κωδικό ATC, ενώ η επεξεργασία τους βασίστηκε στη μεθοδολογία DDD (daily defined dose), όπως αυτή καθορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και εκφράζεται ως μέση τροποποιημένη ημερήσια δόση αντιβιοτικού ανά 1.000 κατειλημμένες κλίνες-ημέρες (DDDs per 1,000 occupied bed-days) για τις 6 μαιευτικές-γυναικολογικές κλινικές του νοσοκομείου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η συνολική κατανάλωση των αντιβιοτικών του μαιευτηρίου δεν παρουσίασε στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των ετών (p=0,892). Το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης των αντιβιοτικών καταλαμβάνουν οι πενικιλίνες και οι κεφαλοσπορίνες. Τη μικρότερη κατανάλωση εμφανίζουν οι καρμπαπενέμες, οι σουλφοναμίδες, οι λινκοζαμίδες, οι κινολόνες και τα γλυκοπεπτίδια. Η συνολική κατανάλωση των κινολονών ήταν πολύ χαμηλή (60,7 DDDs). Η κατανάλωση των αμινογλυκοσιδών είναι συνεχής και στα τρία έτη. Η χρήση των καρμπαπενεμών και των γλυκοπεπτιδίων παρατηρείται μόνο για το έτος 2007.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα δεδομένα της καταγραφής αξιοποιήθηκαν με σκοπό την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων στρατηγικής χρήσης αντιβιοτικών. Χρειάζεται συνεχής καταγραφή και καθοδήγηση για τη ρύθμιση της συνταγογράφησης.

Λέξεις ευρετηρίου: DDDs, Κατανάλωση αντιβιοτικών, Μαιευτήριο.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής