Τελ. ενημέρωση:

   10-May-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 27(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2010, 202-207

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιδημιολογική καταγραφή και αξιολόγηση των ασθενών
με επεισόδιο απώλειας συνείδησης στο τμήμα επειγόντων περιστατικών

Β. Πεππές, Θ. Παρίση, Δ. Κοντομέρκος, Γ. Ράμμος, Α. Αντωνίου
Θεραπευτική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΠΓΝΑ «Αλεξάνδρα», Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η επιδημιολογική καταγραφή και η αξιολόγηση των ασθενών που προσήλθαν λόγω επεισοδίου απώλειας συνείδησης στο τμήμα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα», στη διάρκεια ενός έτους.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Σε μια αναδρομική μελέτη παρατήρησης καταγράφηκαν οι ασθενείς που προσήλθαν στο ΤΕΠ λόγω επεισοδίου απώλειας συνείδησης, μεταξύ Οκτωβρίου 2006-Οκτωβρίου 2007. Εκτιμήθηκαν τα δημογραφικά στοιχεία, το ιστορικό του ασθενούς, η παρουσία υποκείμενης καρδιακής νόσου, τα ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα σε συνδυασμό με την αρχική κλινική εξέταση και η απόφαση εισαγωγής στο νοσοκομείο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σε σύνολο 13.909 προσελεύσεων στο ΤΕΠ, καταγράφηκαν 151 άτομα με επεισόδια απώλειας συνείδησης (1,1%), στα οποία περιλαμβάνονταν άνδρες και γυναίκες ασθενείς σε ποσοστά 43,7% (n=66) και 56,3% (n=85), αντίστοιχα. Από το σύνολο των 151 προσελεύσεων το 82,1% (n=124) εισήχθη στο νοσοκομείο, αποτελώντας το 1,5% του συνόλου των εισαγωγών κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Η μέση ηλικία των ασθενών που εισήχθησαν στο νοσοκομείο (69,9±14 έτη) ήταν σημαντικά μεγαλύτερη έναντι εκείνων που δεν εισήχθησαν (34,7±17 έτη, p<0,001). Σε ποσοστό 33% των ασθενών με επεισόδιο απώλειας συνείδησης (n=50) διαπιστώθηκε υποκείμενη καρδιακή νόσος, ενώ η αρχική αξιολόγηση έθεσε τη διάγνωση στο 58% αυτών, περιλαμβάνοντας αρρυθμιολογικά αίτια σε ποσοστό 38% (n=19). Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τέθηκε η διάγνωση σε ένα επιπλέον 18% αυτών των ασθενών, ενώ στο 24% των περιπτώσεων δεν βρέθηκε η αιτία του επεισοδίου απώλειας συνείδησης. Οι ασθενείς με υποκείμενη καρδιακή νόσο εισήχθησαν στο νοσοκομείο σε υψηλότερο ποσοστό έναντι των υπολοίπων (x2=16,27, p<0,001). Στο 19,9% των ασθενών που δεν εισήχθησαν (n=26), η αρχική αξιολόγηση έθεσε τη διάγνωση σε ποσοστό 61,5% (n=16), περιλαμβάνοντας νευρογενή συγκοπή στο 26,9% (n=7), ορθοστατική υπόταση στο 15,3% (n=4) και σωματομετατρεπτική διαταραχή στο 19,2% (n=5).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η παρουσία υποκείμενης καρδιακής νόσου και η ηλικία των ασθενών, σε συνδυασμό με τα κλινικά και τα ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα, πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψιν κατά την αρχική εκτίμηση ασθενών με επεισόδιο απώλειας συνείδησης.

Λέξεις ευρετηρίου: Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Καρδιακές αρρυθμίες, Συγκοπτικό επεισόδιο, Τμήμα επειγόντων περιστατικών.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής