Τελ. ενημέρωση:

   28-Jan-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 26(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009, 798-807

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

H κοιλιακή αρρυθμιογενετικότητα σχετίζεται με μυοκαρδιακή δυσλειτουργία
και με δείκτες φλεγμονής και αθηροσκλήρυνσης στο μεταβολικό σύνδρομο

Χ. Βούλγαρη,1 Ι. Μωυσσάκης,2 Δ. Περρέα,3 Δ. Κυριάκη,1 Ν. Κατσιλάμπρος,1 Ν. Τεντολούρης1
1Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΓΝΑ «Λαϊκό», Αθήνα
2Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΑ «Λαϊκό», Αθήνα
3Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής Έρευνας «Ν. Χρηστέας», Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η ανυσματική γωνία QRS-T είναι ένας ανυσματοκαρδιογραφικός δείκτης προσδιορισμού της κοιλιακής αρρυθμιογενετικότητας (ετερογένεια της κοιλιακής ηλεκτροφυσιολογικής δραστηριότητας) και ορίζει τη διαφορά μεταξύ της διεύθυνσης της κοιλιακής εκπόλωσης και της επαναπόλωσης. Αυξημένες τιμές της ανυσματικής γωνίας QRS-T έχουν δειχθεί ως ανεξάρτητος και ισχυρότερος από τις κλασικές ηλεκτροκαρδιογραφικές παραμέτρους προγνωστικός δείκτης καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκε η επίδραση του μεταβολικού συνδρόμου στην ανυσματική γωνία QRS-T και η ύπαρξη πιθανών συσχετίσεων μεταξύ της ανυσματικής γωνίας QRS-T και κλινικών καθώς και μεταβολικών παραμέτρων.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Συνολικά, εξετάστηκαν 306 άτομα, 153 άτομα με μεταβολικό σύνδρομο και 153 άτομα χωρίς μεταβολικό σύνδρομο, που ήταν εξομοιωμένα ως προς το φύλο, την ηλικία, το δείκτη μάζας σώματος, την ύπαρξη σακχαρώδους διαβήτη και υπέρτασης. Η ανυσματική γωνία QRS-T μετρήθηκε με ψηφιακό ηλεκτροκαρδιογράφο. Ο δείκτης μάζας της αριστερής κοιλίας και ο δείκτης μυοκαρδιακής απόδοσης της αριστερής κοιλίας εκτιμήθηκαν υπερηχοκαρδιογραφικά.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η ανυσματική γωνία QRS-T ήταν αυξημένη στα άτομα με μεταβολικό σύνδρομο σε σύγκριση με τα άτομα χωρίς μεταβολικό σύνδρομο (P<0,001). Ο δείκτης μάζας της αριστερής κοιλίας δεν διέφερε μεταξύ των δύο ομάδων. Ο δείκτης μυοκαρδιακής απόδοσης της αριστερής κοιλίας ήταν αυξημένος στα άτομα με μεταβολικό σύνδρομο (P<0,001) και σχετιζόταν σημαντικά και ανεξάρτητα με υψηλότερες τιμές της ανυσματικής γωνίας QRS-Τ (P<0,001). Η πολυπαραγοντική γραμμική ανάλυση ανέδειξε την παρουσία του μεταβολικού συνδρόμου ως τον ισχυρότερο προγνωστικό δείκτη της ανυσματικής γωνίας QRS-T (P<0,001). Η προσθήκη της υψηλής ευαισθησίας C-αντιδρώσας πρωτεΐνης στην ανάλυση αύξησε την προγνωστική αξία του μοντέλου κατά 11%.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ανυσματική γωνία QRS-T είναι αυξημένη στα άτομα με μεταβολικό σύνδρομο, υποδηλώνοντας την ύπαρξη ετερογένειας της κοιλιακής επαναπόλωσης στα εν λόγω άτομα, και σχετίζεται με μειωμένη μυοκαρδιακή απόδοση. Η ανυσματική γωνία QRS-T σχετίζεται εν μέρει με τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου για αθηροσκλήρωση και ο προσδιορισμός της μπορεί να συμβάλλει στη διαστρωμάτωση του αρρυθμιολογικού κινδύνου σε ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο.

Λέξεις ευρετηρίου: Αθηροσκλήρυνση, Ανυσματική γωνία QRS-T, Αρρυθμιογενετικός κίνδυνος, Μεταβολικό σύνδρομο, Φλεγμονή.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής