Τελ. ενημέρωση:

   08-Jan-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 26(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009, 787-797

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συσχετισμός των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου με το δείκτη Gensini.
Μια ενδονοσοκομειακή μελέτη Ελλήνων ασθενών

Β. Πεππές, Γ. Ράμμος, Ε. Μανιός, Ε. Κορομπόκη, Σ. Ρόκας, Ν. Ζακόπουλος
Θεραπευτική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΠΓΝΑ «Αλεξάνδρα», Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η επίπτωση των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου στην εμφάνιση στεφανιαίας νόσου (ΣΝ) είναι επαρκώς τεκμηριωμένη σε πολυάριθμες επιδημιολογικές μελέτες. Ωστόσο, υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία αναφορικά με το συσχετισμό τους με αγγειογραφικά ευρήματα από τη στεφανιογραφία στον ελληνικό πληθυσμό.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Πραγματοποιήθηκε μια προοπτική μελέτη που αφορά σε πληθυσμό 124 ασθενών, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν στη Θεραπευτική Κλινική του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» μεταξύ 2005-2007. Σε αυτούς περιλαμβάνονταν 66 περιπτώσεις ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (ΟΕΜ), 27 περιπτώσεις ασθενών με νεοδιαγνωσθείσα ΣΝ χωρίς έμφραγμα του μυοκαρδίου (ΕΜ) και 31 ασθενείς-μάρτυρες, με αρνητική στεφανιογραφία, που αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε στεφανιογραφία κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, ενώ αναζητήθηκε η παρουσία παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου. Σκοπός της μελέτης ήταν η αναζήτηση συσχετίσεων μεταξύ των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου και του δείκτη Gensini. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια των δοκιμασιών Χ2, της ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA) και της ανάλυσης πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης (multivariate logistic regression).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά σχετικά με την επίπτωση του άρρενος φύλου (p<0,001), της χρήσης καπνού (p=0,043), της παρουσίας αρτηριακής υπέρτασης (p=0,05), υπερλιπιδαιμίας (p<0,001) και του θετικού για ΣΝ οικογενειακού ιστορικού (p=0,019), τα οποία ήταν υψηλότερα στις ομάδες των ασθενών με ΟΕΜ και ΣΝ χωρίς ΕΜ έναντι των ασθενών της ομάδας ελέγχου. Η παρουσία σακχαρώδους διαβήτη και υπερουριχαιμίας ήταν αυξημένη στους ασθενείς με ΟΕΜ και ΣΝ χωρίς ΟΕΜ συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου, αλλά όχι στατιστικά σημαντική στον πληθυσμό της μελέτης (p=0,12 και p=0,69, αντίστοιχα). Η ανάλυση πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης ανέδειξε στατιστικά σημαντική επίδραση του άρρενος φύλου (p<0,001), της χρήσης καπνού (p<0,001), της παρουσίας σακχαρώδους διαβήτη (p<0,001), αρτηριακής υπέρτασης (p<0,001) και θετικού οικογενειακού ιστορικού για ΣΝ νόσο (p<0,001) στο δείκτη Gensini.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην παρούσα μελέτη διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου με το δείκτη Gensini και τη βαρύτητα της ΣΝ. Οι παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου συνδέονται όχι μόνο αιτιολογικά με την εκδήλωση της ΣΝ αλλά και με τη βαρύτητα αυτής, όπως αξιολογείται με το δείκτη Gensini.

Λέξεις ευρετηρίου: Δείκτης Gensini, Παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, Στεφανιογραφία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής