Τελ. ενημέρωση:

   01-Oct-2009
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 26(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2009, 520-522

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αλληλεπίδραση νανοσωματιδίων χρυσού και ειδών Cryptococcus

A. Sereemaspun,1 V. Wiwanitkit,2 R. Rojanathanes3
1Division of Histology and Cell Biology, Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
2Wiwanitkit House, Bangkhae, Bangkok
3Sensor Research Unit, Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

ΣΚΟΠΟΣ Προτείνεται η δράση των νανοσωματιδίων στα ανθρώπινα κύτταρα. Τα κύτταρα που χρωματίζονται λόγω της ανάπτυξης νανοσωματιδίων προσκολλώνται στον πυθμένα των τοιχωμάτων των δοχείων καλλιέργειας ιστών. Υπάρχουν δεδομένα με αποτελέσματα που δείχνουν αυτή την αλληλεπίδραση, όπως σύνδεση των νανοσωματιδίων με τη μεμβράνη μικροοργανισμών, μεταφορά εντός των κυττάρων, καταστροφή των νανοσωματιδίων κ.λπ. Εντούτοις, η δράση των νανοσωματιδίων σε μύκητες δεν έχει μελετηθεί ευρέως.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Αναφέρεται η αλληλεπίδραση μεταξύ νανοσωματιδίων χρυσού και ειδών κρυπτοκόκκου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το αποτέλεσμα της σύνδεσης πρωτεΐνης μεταξύ νανοσωματιδίων χρυσού και ειδών κρυπτοκόκκου μπορεί να ανιχνευτεί.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τη μελέτη, η χρήση νανοσωματιδίων χρυσού μπορεί να έχει κλινική εφαρμογή στις θεραπευτικές προσπάθειες για τη λοίμωξη από κρυπτόκοκκο.

Λέξεις ευρετηρίου: Κρυπτόκοκκος, Νανοσωματίδια χρυσού.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής