Τελ. ενημέρωση:

   02-Oct-2009
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 26(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2009, 503-516

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Στοματική υγεία και ποιότητα ζωής των οδοντιατρικών ασθενών στο Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου

B. Σταμαδιάνος,1 Γ. Αλεξιάς,2 Φ. Αναγνωστόπουλος2
1Οδοντιατρικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου, Κάλυμνος
2Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η αυξανόμενη αναγνώριση ότι η ποιότητα ζωής είναι ένα σημαντικό αποτέλεσμα της οδοντιατρικής φροντίδας οδήγησε στην εξέλιξη ειδικών εργαλείων μέτρησης της σχετιζόμενης με τη στοματική υγεία ποιότητας ζωής. Δύο από τα πλέον χρησιμοποιούμενα εργαλεία είναι η συντομευμένη μορφή του oral health impact profile (OHIP-14) και το oral impacts on daily performances (OIDP). Αντικείμενο της παρούσας εργασίας ήταν η αξιολόγηση της σχετιζόμενης με τη στοματική υγεία ποιότητας ζωής των οδοντιατρικών ασθενών στο Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου σε σχέση με κοινωνικο-δημογραφικές και κλινικές μεταβλητές, καθώς επίσης η αξιολόγηση και η σύγκριση των δύο εργαλείων ως προς την εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Τα δεδομένα αντλήθηκαν από 335 άτομα ηλικίας 18-65+ ετών με προσωπική συνέντευξη και κλινική εξέταση. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές ήταν το φύλο, η ηλικία, η εκπαίδευση, η αιτία επίσκεψης στον οδοντίατρο, οι αυτοαξιολογήσεις για τη στοματική υγεία και την εμφάνιση του στόματος, η κακοσμία στόματος, ο δείκτης τερηδονικής προσβολής DMFT, η κατάσταση του περιοδοντίου, τα απολεσθέντα δόντια και η προσθετική αποκατάσταση. Οι εξαρτημένες μεταβλητές ήταν οι βαθμολογίες των δύο ερωτηματολογίων. Η εγκυρότητα δομής αξιολογήθηκε στη βάση συγκρίσεων μεταξύ των ομάδων. Η εγκυρότητα κριτηρίου αξιολογήθηκε για το OHIP-14 με εργαλείο αναφοράς το OIDP. Η αξιοπιστία αξιολογήθηκε στη βάση της εσωτερικής συνοχής με το συντελεστή α του Cronbach.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το επίπεδο της στοματικής υγείας ήταν μέτριο προς χαμηλό. Η ποιότητα ζωής καταγράφηκε ως αρκετά ικανοποιητική. Οι συσχετίσεις των βαθμολογιών με τις ανεξάρτητες μεταβλητές (εκτός από τη μεταβλητή «φύλο») ήταν στατιστικά σημαντικές (Ρ<0,01) και προς την αναμενόμενη κατεύθυνση. Τα δύο ερωτηματολόγια διέκριναν τις διαφορές μεταξύ των ομάδων. Ο δείκτης DMFT και οι αυτοαξιολογήσεις για τη στοματική υγεία και την εμφάνιση του στόματος ερμηνεύουν περισσότερο τη διακύμανση στην ποιότητα ζωής από άλλες μεταβλητές. Οι βαθμολογίες του OHIP-14 και του OIDP συσχετίστηκαν ισχυρά (rs=0,94), ενώ ο συντελεστής α του Cronbach ήταν αντίστοιχα 0,92 και 0,84.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ένας κλινικός δείκτης (ο δείκτης DMFT) και δύο υποκειμενικές μεταβλητές (οι αυτοαξιολογήσεις για τη στοματική υγεία και την εμφάνιση του στόματος) προσδιορίζουν τη σχετιζόμενη με τη στοματική υγεία ποιότητα ζωής. Τα δύο ερωτηματολόγια παρουσίασαν πολύ καλά ψυχομετρικά χαρακτηριστικά.

Λέξεις ευρετηρίου: Ερωτηματολόγια, Ποιότητα ζωής, Στοματική υγεία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής