Τελ. ενημέρωση:

   03-Jun-2009
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 26(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2009, 246-256

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Xρήση του διαδικτύου για θέματα υγείας. Θέσεις και απόψεις Ελλήνων 15-35 ετών

Θ. Ρουμελιωτάκη, Α.E. Χρονάκη
Εργαστήριο Βιοϊατρικής Πληροφορικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο, Κρήτη

ΣΚΟΠΟΣ Η καταγραφή των θέσεων και των απόψεων των νέων, ηλικίας 15-35 ετών, σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου για θέματα υγείας στην Ελλάδα.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Τα δεδομένα προέρχονται από την έρευνα WHO eHealth Consumer Trends Survey, η οποία πραγματοποιήθηκε σε επτά ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Λετονία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία) τον Οκτώβριο του 2005 και το Μάιο του 2007. Η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων και το δείγμα ήταν στρωματοποιημένο με βάση το φύλο, την ηλικία και την περιοχή κατοικίας. Το ερωτηματολόγιο μεταφράστηκε με τη μέθοδο διπλής εστίασης (dual focus). Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι νέοι από την Ελλάδα έως 35 ετών (n=744).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια η χρήση του διαδικτύου για θέματα υγείας έχει τριπλασιαστεί (32,1%, 15-35 ετών: 52,8%). Το διαδίκτυο αποτελεί για τους νέους την τέταρτη δημοφιλέστερη πηγή πληροφόρησης για θέματα υγείας (53,3%) μετά από την άμεση επαφή με επαγγελματίες υγείας, τις ιατρικές εγκυκλοπαίδειες/βιβλία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το 51,8% των νέων 15-35 ετών θεωρούν την ύπαρξη ιστοσελίδας του ιατρείου σημαντικό κριτήριο επιλογής ιατρού, ενώ το 78,5% συμβουλεύεται το διαδίκτυο για να αποφασίσουν εάν θα επισκεφθούν γιατρό, καθιστώντας το αναμφίβολα σημαντικό εργαλείο λήψης αποφάσεων για θέματα υγείας. Αναφορικά με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας, μόλις το 27,1% νιώθουν άνετα με ιατρική επίσκεψη μέσω υπολογιστή ή εικονοτηλεφώνου. Αντίθετα, το 59,4% βλέπουν θετικά την ηλεκτρονική αποστολή ιατρικών εξετάσεων σε ειδικό για γρήγορη και έγκυρη διάγνωση. Επιπλέον, 3 στους 4 ερωτηθέντες (75,1%) επιθυμούν πρόσβαση στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας, από τους οποίους ποσοστό 66,8% θα πλήρωναν γι' αυτή την υπηρεσία ετήσια συνδρομή 30 €.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το διαδίκτυο και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας αλλάζουν το πλαίσιο παροχής υγείας στην Ελλάδα και διεθνώς. Η χρήση του διαδικτύου γενικά, όπως και για θέματα υγείας, είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους νέους και μπορεί να συνεισφέρει στην ενδυνάμωση του τομέα υγείας με μείωση του κόστους και αύξηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Είναι, λοιπόν, εξαιρετικά σημαντικό για την ηλεκτρονική υγεία να κερδίσει την εμπιστοσύνη των επαγγελματιών υγείας και των καταναλωτών μέσα από δράσεις και κίνητρα που εστιάζουν στην ποιότητα και την ασφάλεια του προσφερόμενου περιεχομένου και υπηρεσιών. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να γεφυρώσουμε το ψηφιακό χάσμα και να αξιοποιήσουμε πλήρως τη δυναμική του διαδικτύου στο χώρο της υγείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Διαδίκτυο, Ηλεκτρονική υγεία, Ιατρικός φάκελος, Νέοι, Τηλεϊατρική.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής